હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.21-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.20-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.19-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.18-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.17-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.16-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.15-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.14-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.13-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.12-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.11-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.10-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.09-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.08-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.07-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.06-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.05-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.04-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.03-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.02-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.01-03-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.28-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.27-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.26-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.25-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.24-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.23-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.22-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.21-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.20-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.19-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.18-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.17-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.16-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.15-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.14-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.13-02-2020
રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ ગાંધીઆશ્રમની મુલાકાત લઇ મહિલાઓને સજાગ રહેવા સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.13-02-2020
શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ દ્વારા વિસ્તારમાં રોમીયોની ધર પકડ કરવામાં આવી Dated.13-02-2020
રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની વિધાર્થીનીઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.13-02-2020
કારંજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગ ફરી રોમીયો વોચ કરેલ. મહિલાઓને મુશ્કેલીના સમયે મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧ થી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.13-02-2020
શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા સુરક્ષા સેતુ રથ વિસ્તરમાં ફેરવી નાગરિકોને સાઇબર ક્રાઇમથી બચવા તેમજ ટ્રાફિકના કાયદાનુ પાલન કરવા વીડીયો કલીપ બતાવી જાગૃત કરવામાં આવ્યા Dated.13-02-2020
વટવા પોલીસ સ્ટેશન શીટીમ્સ વિસ્તારમાં દારુની બદી દુર કરવા કાર્યક્રમનુ આયોજન કરી દારુના વેચાણમાં પકડાયેલ મહિલાઓને પુનવસન માટે જરુરી માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ Dated.13-02-2020
વટવા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સઘન વાહન ચેકીંગનુ આયોજન Dated.13-02-2020
નારોલ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી કર્મચારી દ્વારા વિસ્તારમાં સઘન પેટ્રોલીંગનુ આયોજન Dated.13-02-2020
આનંદનગર શીટીમ્સ સારી કામગીરી Dated.13-02-2020
શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મહોલ્લા મીટીંગ કરી ભાડુઆત ચકાસણી તેમજ વિસ્તારમાં અજાણ્યા શંકાસ્પદ માણસ જણાય તો પોલીસને જાણ કરવા સમજ કરી વિસ્તારમાં વોલીએન્ટરની નિમણૂક કરી Dated.13-02-2020
વટવા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી કર્મચારી દ્વારા ફુટ પેટ્રોલીંગનુ આયોજન Dated.13-02-2020
વટવા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારના સીનીયર સીટીઝન ભાડુઆત સાથે ઝગડાનો ઉકેલ લાવવામાં મદદ કરેલ Dated.13-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.12-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.11-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.10-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.09-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.08-02-2020
પાસા અટકાયતીને અટક કરતી ઓઢવ પોલીસ Dated.08-02-2020
વટવા પોલીસ સ્ટેશન અધિકારી કર્મચારીઓ દ્વારા સઘન ફુટ પેટ્રોલીંગનુ આયોજન Dated.08-02-2020
ગણનાપાત્ર ઇંગલીશદારુનો કેસ કરી આરોપીઓને શોધી કાઢતી રાણીપ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.08-02-2020
જી.આઇ.ડીસી વટવા પોલીસ સ્ટેશન અધિકારી કર્મચારી દ્વારા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ફુટ પેટ્રોલીંગનુ આયોજન Dated.08-02-2020
અપહરણ અને ખંડણીના ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપીને પાસા અટકાયત કરતી ચાંદખેડા પોલીસની સારી કામગીરી Dated.08-02-2020
શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન શીટીમ્સ રોમીયોગીરી કરતા ઇસમની ધરપકડ કરી Dated.08-02-2020
રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓની મુલાકાત કરી સજાગ રહેવાના સુચનો કરી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧ થી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.08-02-2020
આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તરાના ફ્લેટ સોસાયટીઓમાં ફરી સીસીટીવી ચેક કરી ચોકીદારોને સજાગ રહેવા સુચના કરી Dated.08-02-2020
સોલા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા વિસ્તાર્માં સઘન વાહન ચેકીંગ નુ આયોજન Dated.08-02-2020
કારંજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ દ્વારા વિસ્તારમાં ફુટ પેટ્રોલીંગ તેમજ રોમીયો વોચનુ આયોજન કરેલ Dated.08-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.07-02-2020
વટવા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી કર્મચારી દ્વારા વિસ્તારમાં ફુટ પેટ્રોલીંગનુ આયોજન Dated.06-02-2020
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી કર્મચારી દ્વારા સઘન વાહન ચેકીંગનુ આયોજન Dated.06-02-2020
મીલ્લતનગર ઉર્દુ શાળાના વિધાર્થીઓને ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત કરાવી પોલીસના વિવિધ વિભાગોની કામગીરીથી માહિતગાર કર્યા Dated.06-02-2020
પોલીસ તરીકે ઓળખ આપી વાહન ચેકીંગના બહાને વેપારીના નાણાની ચોરી કરતા ત્રણ ઇસમોને પકડી પાડતી નીકોલ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.06-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.06-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.05-02-2020
વટવા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ્ વિસ્તારના સીનીયર સીટીઝનની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.05-02-2020
પ્રોહીબીશનના આરોપીની પાસા અટકાયત કરતી શાહીબાગ પોલીસ Dated.05-02-2020
મીલક્ત સબંધી બે ગુના શોધી કાઢતી દાણીલીમડા પોલીસ Dated.05-02-2020
દરીયાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે થેલીસીમીયા ગ્ર્સ્ત બાળકો માટે રકતદાન શિબિરનુ આયોજન કરવામાં આવેલ Dated.05-02-2020
કારંજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા હેલ્પ લાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.05-02-2020
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓની મુલાકાત લઇ સજાગ રહેવા સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.05-02-2020
પાસા અટકાયતીના આરોપીને પકડી ભુજ જેલ ખાતે મોકલી આપતી ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ Dated.05-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.04-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.03-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.02-02-2020
પાંચ વર્ષનો ભુલા પડેલ બાળકને તેના માતાપિતા સાથે ભેટો કરાવી આપતી રખીયાલ પોલીસ Dated.02-02-2020
ચોરીના ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપીને પકડી પાસા અટકાયત કરતી કાગડાપીઠ પોલીસ Dated.02-02-2020
અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સઘન વાહનચેકીંગનુ આયોજન Dated.02-02-2020
દરીયાપુર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા રકત દાન શિબિરનુ આયોજન કરવામાં આવેલ Dated.02-02-2020
પાસા અટકાયતીને પકડી સુરત જેલ ખાતે મોકલી આપતી ઓઢવ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.02-02-2020
હવેલી પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ BRTS બસ સ્ટેન્ડમાં મહિલાઓની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧ થી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.02-02-2020
મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન રામેશ્વર ચોકી ખાતે મહિલા સુરક્ષા સમિતીની મીટીંગ રાખી મહિલાઓને પ્રશ્નો નુ નિરાકરણ આપી તેઓને મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇન ૧૦૯૧ થી અભયમ ૧૮૧ થી મદદ મેળવવા માહિતગાર કરવામાં આવ્યા Dated.02-02-2020
વ્હીકલ ચોરીના આરોપીને પાસા અટકાયત કરતી ઘાટલોડીયા પોલીસ Dated.02-02-2020
વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ફુટ પેટ્રોલીંગનુ આયોજન Dated.02-02-2020
અંધજન મંડળ દ્વારા વસ્ત્રાપુર ખાતે બ્લાઇંડ પીપલ્સ કાર રેલીનુ આયોજન કરવામાં આવેલ તેમાં ટ્રાફિક અવેરનેસ અને ઓર્ગન ડોનેટ અવેરનેસ સારુ અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશ્નરશ્રી દ્વારા ફલેગ ઓફ કરવામાં આવેલ Dated.02-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.01-02-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.31-01-2020
નારોલ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી કર્મચારીઓ દ્વારા વિસ્તારમાં ફુટ પેટ્રોલીંગનુ આયોજન Dated.31-01-2020
મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશનનુ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગ કરી મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.31-01-2020
અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનમાં વિસ્તારોમાં સઘન પેટ્રોલીંગ અને વાહન ચેકીંગનુ આયોજન Dated.31-01-2020
૫૬ લાખના દાગીના ચોરીનો ભેદ ઉકેલતી સેટેલાઇટ પોલીસ Dated.31-01-2020
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા વિસ્તારના સીનીયર સીટીઝ્ન સાથે મુલાકાત કરી સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પલાઇનથી મદદ મેળવવા માહિગગાર કર્યા Dated.31-01-2020
નારોલ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સઘન પેટ્રોલીંગ Dated.31-01-2020
મોબાઇલ ચોરી તેમજ ચેન સ્નેચીંગના આરોપી પકડી પાડતી સોલા હાઇકોર્ટ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.31-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.30-01-2020
ગુમ થયેલ ૧૩ વર્ષના બાળકને ગણતરીના કલાકોમાં શોધી તેના વાલીને પરત સોંપતી ઇસનપુર પોલીસની સારી કામગીરી Dated.30-01-2020
મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી કર્મચારી દ્વારા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સઘન પેટ્રોલીંગ Dated.30-01-2020
એકટીવા ચોરીનો ભેદ ઉકેલી મુદ્દામાલ સાથે બે આરોપીને પકડી પાડતી દાણીલીમડા પોલીસની સારી કામગીરી Dated.30-01-2020
પ્રોહીબીશનની આરોપણ બાઇને પાસા અટકાયત કરતી વટવા પોલીસ Dated.30-01-2020
મીલકત સબંધી આરોપીને પાસા અટકાયત કરતી સરદારનગર પોલીસની સારી કામગીરી Dated.30-01-2020
જુગારનો ગણનાપાત્ર કેસ કરતી સરદારનગર પોલીસ Dated.30-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.29-01-2020
આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને મુલાકાત કરી સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી પોલીસ મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.29-01-2020
મોબાઇલ સ્નેચીંગના આરોપીને પકડી પાડતી કારંજ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.29-01-2020
ભારત બંધના એલના સંદર્ભમાં અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત અને ફુટ પેટ્રોલીંગનુ આયોજન Dated.29-01-2020
વટવા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ફુટ પેટ્રોલીંગનુ આયોજન Dated.29-01-2020
હવેલી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા વિસ્તારના મહિલાઓની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧ તથા અભયમ ૧૮૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.29-01-2020
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા CAA NRC બીલ અનુંસધાને ભારત બંધના એલાન આપવામાં આવેલ હોય મુસ્લીમ તથા દલીત સમાજાના આગેવાનો સાથે મીટીંગનુ આયોજન કરવામાં આવેલ Dated.29-01-2020
દરીયાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે નાગરિક સંશોધન બિલ ૨૦૧૯ ના વિરોધમાં બહુજન ક્રાંતી મોરચા દ્વારા ભારત બંધના એલાન અનુસાંધાને ડીસીપીશ્રી ઝોન-૪ ની અધ્યક્ષતામાં નાગરિકો તેમજ શાંતી સમિતીના સભ્યો મીટીંગનુ આયોજન Dated.29-01-2020
રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ દ્દારા વિસ્તારની મહિલાઓ અને સીનીયર સીટીઝન મુલાકાત કરી સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલ સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી મદદ મેળવવા જાગૃત કર્યા Dated.29-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.28-01-2020
વટવા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા સઘન વાહન ચેકીંગનુ આયોજન Dated.28-01-2020
વટવા પોલીસ સ્ટેશનના શીટીમ્સ વિસ્તારના ૧૦૦ જેટલા સીનીયર સીટીઝનને નોંધણી કરી સરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પ લાઇન થી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.28-01-2020
અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા પ્રજાસ્તાક દિનની ઉજવણી નિમિતે પરેડ નુ આયોજન Dated.28-01-2020
આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ શાકમાર્કેટ મા ખરીદી કરતી મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧ તથા અભયમ ૧૮૧ થી પોલીસ મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.28-01-2020
ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ ઘર છોડી નીકળેલ વૃધ્ધાને વાતચીત કરી સમજાવી ઘરે પરત મુકી આવેલ Dated.28-01-2020
ખુન કરીને નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી સરદારનગર પોલીસ Dated.28-01-2020
રાણીપ પોલીસ સ્ટેસશનની શીટીમ્સ વિસ્તારના સીનીયર સીટીઝન મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.28-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.27-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.26-01-2020
ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢતી ઓઢવ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.26-01-2020
એક્ટીવા ચોરીના ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપીને ગણતરીના કલાકોમાં પકડી પાડતી કાલુપુર પોલીસ Dated.26-01-2020
પ્રજાસતાક દિન નિમિતે પ્રેરણા જન સહયોગ ફાઉન્ડેશન તથા નારોલ પોલીસ સ્ટેશન શી ટીમ્સ દ્વારા નારોલ મલ્ટી સ્પેશીયલીટી હોસ્પીટલ દ્વારા ૫૦ ગરીબ બાળકોનુ ફ્રી મેડીકલ ચેકઅપ કરી ૧૫૦ જેટલા બાળકોને ભોજન પીરસવામાં આવ્યુ Dated.26-01-2020
આર્મિ ઓફીસરની ઓળખ આપી આંતરરાજ્ય ઓનલાઇન ચીટીંગ કરતા આરોપીને પકડી પાડતી જી.આઇ.ડી.સી વટવા પોલીસ Dated.26-01-2020
સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની નારાયણ સ્કુલ ખાતે પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણીનુ આયોજન Dated.26-01-2020
રીક્ષામાં પેસેન્જર બેસાડી પેસેન્જર ઘરીણા પૈસાની નજર ચુકવીને ચોરી કરતા આરોપીને પાસા અટકાયત કરતી ઇસનપુર પોલીસ Dated.26-01-2020
રામોલ પોલીસ સ્ટેશન અધિકારી દ્વારા પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણીના ભાગ રૂપ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના સીનીયર સીટીઝનનુ સન્માન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો Dated.26-01-2020
અમરાઇવાડી પોલીસ સ્ટેશન અધિકારી કર્મચારીઓએ એસ.પી.સી ના કેડેટસ સાથે પ્રજાસતાક દીનની ઉજવણી કરવામાં આવી Dated.26-01-2020
સાબરમતી પોલીસ સ્ટેસનના અધિકારીઓએ વિસ્તારના શાંતી સમિતીના સભ્યો સાથે મીટીંગનુ આયોજન કરવામાં આવ્યુ Dated.26-01-2020
વટવા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ ગુમ થયેલ બાળક મળી આવતા ગણતરીના કલાકમાં તેના માતાપિતા સાથે ભેટો કરાવી આપ્યો Dated.26-01-2020
વટવા પોલીસ સ્ટેશન શીટીમ્સના અધિકારીઓએ વિસ્તારની મંદીરની મુલાકાત લઇ સીનીયર સીટીઝન તથા મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧ તથા અભયમ ૧૮૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.26-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.25-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.23-01-2020
શાહપુર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા થેલીસીમીયા ગ્રસ્ત બાળકો માટે રકતદાન શીબીરનુ આયોજન કરી ૨૧૧ બોટલ એકઠી કરવામાં આવી Dated.23-01-2020
વટવા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા સઘન વાહન ચેકીંગનુ આયોજ્ન કરવામાં આવેલ Dated.23-01-2020
કારંજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ દ્વારા વિસ્તારની મહિલાઓને સેલ્ફડીફેન્સ તેમજ મહિલા સશ્ક્તિકરણ અંગેના કાર્યક્રમનુ આયોજન Dated.23-01-2020
રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ દ્વારા શાળાઓમાં જઇ વિધ્યાર્થીઓને વાલીઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.23-01-2020
વટવા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ દ્વારા વિસ્તારની મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇન ૧૦૯૧ થી માહિતગાર કરવામાં આવ્યા Dated.23-01-2020
સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા વિસ્તારમાં સઘન વાહનચેકીંગનુ આયોજન Dated.23-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.22-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.21-01-2020
કાલુપુર શીટીમ્સ સીનીયર સીટીઝનની મુલાકાત લઇ તેઓનુ રજીસ્ટ્રેશન કરાવી તેઓને સજાગ રહેવા સુરક્ષાના સુચનો આપ્યા અને પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.21-01-2020
વિદેશી દારુના ગુનામાં બે વર્ષથી વોન્ટેડ આરોપીને પકડી પાડતી નારોલ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.21-01-2020
આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની સીનીયર સીટીઝનની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.21-01-2020
સોલા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા રાત્રી દરમ્યાન સઘન પેટ્રોલીંગનુ આયોજન Dated.21-01-2020
શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ બિનવારસી બાળકી મળી આવતી તેના વાલીવારસને શોધી પરત સોંપવામાં આવી Dated.21-01-2020
ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ દ્વારા વિસ્તારની મહિલાઓની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.21-01-2020
ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનના લુંટ ધાડના ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપીને પકડી પાડતી ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશનની સારી કામગીરી Dated.21-01-2020
નારોલ પોલીસ સ્ટેશનદ્વારા પ્રેરણા જન ફાઉન્ડેશનના સહયોગથી બાળકોને પ્રાથમિક શિક્ષણના પુસ્તકો અને નાસ્તાનુ વિતરણ કરવામા આવ્યુ Dated.21-01-2020
આત્મ હત્યાનો પ્રયાર કરતી બહેનની મુલાકાત લઇ તેની રજુઆત સાંભળી આત્મહત્યા પગલુ ભરતા રોકી મુશ્કેલી ના સમયે મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિત ગાર કર્યા Dated.21-01-2020
મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન શીટીમ્સ વિસ્તારની રીક્ષા ડ્રાઇવરની મુલાકાત લઇ ટ્રાફિકના કાયદાથી અવગત કરાવી સુરક્ષાના સુચનો આપ્યા Dated.21-01-2020
મીલકત સબંધી ગુનામાં પકડાયેલ આરોપીની પાસા અટકાયત કરતી રાણીપ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.21-01-2020
રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ દ્વારા રીવરફ્રન્ટ ની મુલાકાતે આવેલ વિદેશના પ્રવાસીઓને સુરક્ષાના સૂચનો આપી પોલીસ હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.21-01-2020
મોબાઇલ સ્નેચીંગના આરોપીને મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડતી સરખેજ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.21-01-2020
શાહ્પુર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ઇન્ડીયન રેડ ક્રોસ સોસાયટીના સહોયગથી થેલીસીમીયા ગ્રસ્ત બાળકો માટે રકતદાન શીબીરનુ આયોજન Dated.21-01-2020
અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા વિસ્તારમાં સઘન વાહન ચેકીંગનુ આયોજન Dated.21-01-2020
શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશની શીટીમ્સ દ્વારા વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગ કરી મહિલા અને સીનીયર સીટીઝન મુલાકાત લઇ સુરક્ષા સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.21-01-2020
લુંટ અને ધાડના ગુનાનો નાસતો ફરતો આરોપીને પકડી પાડતી ચાંદખેડા પોલીસની સારી કામગીરી Dated.21-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.20-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.19-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.18-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.17-01-2020
કાલુપુર શીટીમ્સ આનથ આશ્રમની મુલાકાત લઇ બાળકો સાથે સમય વિતાવી તેમને સુરક્ષાના સુચનો આપ્યા Dated.17-01-2020
રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સે નદીમા ડુબતી મહિલાને પોતાનો જીવ જોખમ નાંખી બચાવી લેવાયી Dated.17-01-2020
ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારના સીનીયર સીટીઝનને સજાગ રહેવા સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.17-01-2020
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારના સીનીયર સીટીઝન તથા મહિલાઓને સજાગ રહેવા સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.17-01-2020
કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારના સીનીયર સીટીઝનની મુલાકાત લઇ સજાગ રહેવા સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પલાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.17-01-2020
આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ સીનીયર સીટીઝનની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.17-01-2020
સાબરમતી રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.17-01-2020
એટીએમ ચોરીનો મોટો ગુનો અટકાવી યુનિવર્સીટી પોલીસ સ્ટેશનનો ગુનો શોઢી કાઢતી એલીસબ્રીજ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.17-01-2020
શાળાના વિધાર્થીઓને રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત કરાવી પોલીસની કામગીરી ઉપરાંત પોલીસ હેલ્પલાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.17-01-2020
નાસતા ફરતા આરોપીને પક્ડી પાડતી ઓઢવ પોલીસ Dated.17-01-2020
ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની સીનીયર સીટીઝનની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.17-01-2020
પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન ગણનાપાત્ર જુગારનો કેસ કરતી નરોડા પોલીસની સારી કામગીરી Dated.17-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.16-01-2020
કાલુપુર શીટીમ્સ દ્વારા મંદીરમાં સીનીયર સીટીઝનની મુલાકાત લઇ સુરક્ષા સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.15-01-2020
વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા રક્તદાન શીબીરનુ આયોજન Dated.15-01-2020
અમદાવાદ શહેર પોલીસ ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા ૩૧માર્ગ સલામતી સપ્તાહની ઉજવણી Dated.15-01-2020
ઇંગલીશ દારુનો ગણનાપાત્ર કેસ કરતી રામોલ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.15-01-2020
ઓટોરીક્ષા ચોરને ગણતરીના કેસમાં પકડી પાડતી કૃષ્ણનગર પોલીસની સારી કામગીરી Dated.15-01-2020
કારંજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ દ્વારા વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગ કરી રોમીયો વોચનુ આયોજન Dated.15-01-2020
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ દ્વારા વિસ્તારની શાળાઓની મુલાકાત લઇ વિધાર્થીનીઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.15-01-2020
થેલીસીમયાથી પીડાતા બાળકો માટે વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા રકતદાન શીબીરનુ આયોજન Dated.15-01-2020
ઘરફોડ ચોરીના ગણતરીના કલાકોમાં ભેદ ઉકેલતી કૃષ્ણનગર પોલીસની સારી કામગીરી Dated.15-01-2020
આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.15-01-2020
ઉતરાયણનો તહેવાર કોમી એખલાસ અને શાંતીથી ઉજવાય તે સારુ શાહ્પુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એસ.આર.પી અને આર.એફ જવાનો સાથે ફુટ પેટ્રોલીંગનુ આયોજન Dated.15-01-2020
ઘરફોડ ચોરીના ગુનામાં મુદ્દામાલ સાથે આરોપીને પકડી પાડતી સરદારનગર પોલીસની સારી કામગીરી Dated.15-01-2020
સોલા પોલીસ સ્ટેસશનની શીટીમ્સ શાળાની વિધાર્થીનીઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧ થી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.15-01-2020
મંદીરમાંથી ચોરી કરતા ઇસમને પકડી પાડતી રામોલ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.15-01-2020
લુંટના ગુનામાં સંડૉવાયેલ આરોપીને પકડી પાડતી ઓઢવ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.15-01-2020
ચોરીમાં ગયેલ મુદ્દામાલ સાથે આરોપીઓને પકડી પાડતી આનંદનગર પોલીસ Dated.15-01-2020
સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટનુ શાહીબાગ મુખ્યમથક ખાતે તાલીમનુ આયોજન Dated.15-01-2020
પ્રતિબંધીત ચાઇનીજ દોરી સાથે બે આરોપીને પકડી પાડટી શાહ્પુર પોલીસ Dated.15-01-2020
વિદેશી દારુનો ગણનાપાત્ર કેસ કરતી સાબરમતી પોલીસ Dated.15-01-2020
પ્રતિબંધીત ચાઇનીજ દોરી સાથે આરોપીને પકડી પાડતી સરખેજ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.15-01-2020
બાઈક ચોરી કરતા ઇસમને પકડી પાડતી ઘાટલોડીયા પોલીસની સારી કામગીરી Dated.15-01-2020
પ્રતિબંધીત ચાઇનીજ દોરી સાથે પકડીયલ આરોપીની પુછપરછ કરી વધુ બે આરોપીઓને પકડી પાડતી જી.આઇ.ડી.સી વટવા પોલીસ Dated.15-01-2020
ચાઇનીઝ દોરી સાથે આરોપીને પકડી પાડતી શાહપુર પોલીસની સારી કામગીરી Dated.15-01-2020
રુપીયા ભરેલ નોટોનુ બંડલ બતાવી અંદર પુઠા ભરી વાતચીતમાં વિશ્વાસ ભરોસામાં લઇને વિશ્વાસઘાત અને છેતરપ્રીંડી કરવાની એમ.ઓ ધરાવતા રીઢા ગુનેગારને પકડી પાડતી રાણીપ પોલીસ Dated.15-01-2020
જુગારનો ગણનાપાત્ર કેસ કરતી શાહીબાગ પોલીસની કામગીરી Dated.15-01-2020
ચેન સ્નેચીંગના આરોપીને પકડી પાડતી એલીસબ્રીજ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.15-01-2020
કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ કીશોરને ચોરીની ૬ સાયકલ સાથે પકડી પાડતી નરોડા પોલીસની સારી કામગીરી Dated.15-01-2020
ચાઇનીઝ દોરીનુ ગેરકાયદેસર વેચાણ કરતા ઇસમને પકડી પાડતી એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનની સારી કામગીરી Dated.15-01-2020
સીન્થેટીક દોરીનો કેસ કરતી શાહીબાગ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.15-01-2020
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે શાતી સમિતીની મીટીંગનુ આયોજન Dated.15-01-2020
નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડટી સેટેલાઇટ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.15-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.14-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.13-01-2020
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ બ્લુ બુધ્ધા ફેકટરીમાં કામ કરતી મહિલાઓની સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુ રક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧, અભયમ-૧૮૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.13-01-2020
રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ શાળાઓમાં વિધાર્થીનીઓને ગુડ બેડ ટચ વીશે માહિતી આપી સુરક્ષાના સુચનો આપ્યા તેમજ અભયમ ૧૮૧, તથા મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી ૧૦૯૧ માહિતગાર કર્યા Dated.13-01-2020
હવેલી શીટીમ્સ વિસ્તારની શાળાઓની વિધાર્થીનીઓને સેલ્ફ ડીફેન્સ ની માહિતી આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧, અભયમ ૧૮૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.13-01-2020
ઘરફોડ ચોરીના ગુનેગારોને ગણતરીના કલાકોમાં પકડી પાડતી સરદારનગર પોલીસ Dated.13-01-2020
વટવા શીટીમ્સ શાળાઓની વિધાર્થીનીઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇન ૧૦૯૧ થી માહિત ગાર કર્યા Dated.13-01-2020
દારુનો ગણનાપાત્ર કેસ કરતી રામોલ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.13-01-2020
ડીઝલ ચોરીના ગુનેગારોને પકડી પાસા અટકાયત કરતી ઇસનપુર પોલીસ ની સારી કામગીરી Dated.13-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.12-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.11-01-2020
રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન શીટીમ્સ દ્વારા પેટ્રોલીંગનુ આયોજન Dated.11-01-2020
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ દિવ્યાંગ બાળકો તથા વિધાર્થીનોઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.11-01-2020
ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારના છાપરામાં રહ્તી મહિલાઓની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.11-01-2020
ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ શાળાઓની વિધ્યાર્થીનીઓને ગુડ ટચ ટચ બેડ ટચ ની સમજુતી આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧ અભયમ ૧૮૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.11-01-2020
સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ શાળાઓની મુલાકાત લઇ વિધ્યાર્થીનીઓને ગુડ ટચ બેડ ટચ વિશે માહિતી આપી સજાગ રહેવા સુરક્ષાના સુચનો કર્યા Dated.11-01-2020
હવેલી પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની શાળાઓની મુલાકાત લઇ સજાગ રહેવા સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧ થી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.11-01-2020
છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી નાસ્તા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી વટવા પોલીસની સારી કામગીરી Dated.11-01-2020
રીક્ષામાં પેસેન્જરોને બેસાડી લુંટ કરતા ઇસમોને મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડતી રામોલ પોલીસ ની સારી કામગીરી Dated.11-01-2020
વટવા પોલીસ સ્ટેશન શીટીમ્સ દ્વારા દુકાનો શોપીંગ મોલ ખાતે સીસીટીવી કેમેરા લગવવા સુચનો કર્યા Dated.11-01-2020
સોલા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ શાળાની મુલાકાત લઇ વિદ્યાર્થીનીઓને ગુડ ટચ બેડ ટચ વિશે માહિતી આપી સુરક્ષાના સુચનો આપી ૧૦૯૧ હેલ્પ લાઇનથી પોલીસ મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.11-01-2020
વાહનો ચોરીના ગુનામાં સંડોવાયેલા કીશોરને પક્ડી પાડતી ઓઢવ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.11-01-2020
ઇસનપુર શીટીમ્સ શાળાની મુલાકાત લઇ વિધાર્થીનીઓને પોલીસ હેલ્પ લાઇન ૧૦૦ ડાયલ તેમજ મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧ થી માહિતગાર કરી સુરક્ષાના સુચનો કર્યા Dated.11-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.10-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.09-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.08-01-2020
ઘરફોડ ચોરીનો નાસતો ફરતો આરોપી પકડતી જી.આઇ.ડી.સી વટવા પોલીસની સારી કામગીરી Dated.08-01-2020
ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓની મુલાકાત લઇ સજાગ રહેવા સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧, અભયમ ૧૮૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.08-01-2020
ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓની મુલાકાત લઇ સજાગ રહેવા સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧, અભયમ ૧૮૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.08-01-2020
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને સજાગ રહેવા સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧, અભયમ ૧૮૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.08-01-2020
કારંજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની શાળાઓની મુલાકાત લઇ વિધાર્થીનીઓને સજાગ રહેવા સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧, અભયમ ૧૮૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.08-01-2020
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની કોલેજ કેમ્પસ તથા શાળાઓની મુલાકાત લઇ વિધાર્થીનીઓને સજાગ રહેવા સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧, અભયમ ૧૮૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.08-01-2020
પ્રતિબંધીત ચાઇનીજ દોરી સાથે ૨ આરોપીઓને પકડી પાડતી જી.આઇ.ડી.સી વટવા પોલીસની સારી કામગીરી Dated.08-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.07-01-2020
રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ફુટ પેટ્રોલીંગનુ આયોજન Dated.07-01-2020
પ્રોહીબીશનનો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢતી સેટેલાઇટ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.07-01-2020
વાડજ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા થેલીસીમીયાથી ગ્રસ્ત બાળકો માટે રકતદાન શીબીરનુ આયોજન Dated.07-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.06-01-2020
રીવરફન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧, ૧૮૧ અભયમથી મદદ મેળવવા જાગૃત કર્યા Dated.06-01-2020
રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ ગાંધી આશ્રમ ખાતે મહિલાઓની મુલાકાત લઇ મહિલાઓને સજાગ રહેવા સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુર ક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧, અભયમ ૧૮૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.06-01-2020
૩૧ ડીસેમ્બર ૨૦૧૯ની રાત્રી એ ખુન ના બનેલ બનાવમાં આરોપીઓને પકડી પાડતી મેઘાણીનગર પોલીસની સારી કામગીરી Dated.06-01-2020
વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહીલાઓની મુલાકાત લઇ તેઓને સજાગ રહેવા સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન ૧૦૯૧, ૧૮૧ અભયમ થી માહિતગાર કર્યા Dated.06-01-2020
વાહનચોરીમાં પકડાયેલ કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ કીશોરીને પકડી પાડતી ઓઢવ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.06-01-2020
ઘરફોડ ચોરીના આરોપીને પકડી પાડતી કારંજ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.06-01-2020
છરી બતાવી મોબાઇલ આંચકી લેતા ગુનેગારને પકડી પાડતી જી.આઇ.ડી.સી વટવા પોલીસ Dated.06-01-2020
૧૦ વર્ષથી નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી એલીસબ્રીજ પોલીસ ની સારી કામગીરી Dated.06-01-2020
પ્રોહીબીશનના વોન્ટેડ આરોપીને પકડી પાડતી શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશનની સારી કામગીરી Dated.06-01-2020
રીવરફરન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વાસણા બેરેજ ની અવાવારુ જગ્યા પર પેટોલીંગનુ આયોજન Dated.06-01-2020
શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારના સીનીયર સીટીઝનની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પલાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.06-01-2020
આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓની મુલાકાત લઇ મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી પોલીસ મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.06-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.05-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.04-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.03-01-2020
દરીયાપુર પોલીસ સ્ટેશન અધિકારી દ્વારા દરીયાપુર વિસ્તારમાં શાંતી સમિતીના સભ્યો ભેગા મળી ભાગવત સપ્તાહ ચાલતી હોઇ નમાજ ની ઇબાદત થી ભક્તિમાં ખલેલ ન પહોંચે તેની કાળજી રાખવાનુ આયોજન કરી નમાજ બાદ ભાગવત સપ્તાહ વાંચતા મહારાજને ફુલની માળા પહેરાવી Dated.03-01-2020
સ્કુટર ચોરી કરતા આરોપીને પકડી પાડતી ચાંદખેડા પોલીસની સારી કામગીરી Dated.03-01-2020
રોમીયોને પકડી પાડતી સોલા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સની સારી કામગીરી Dated.03-01-2020
નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની સ્કુલની મુલાકાત લઇ વિધાર્થીનીઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.03-01-2020
વટવા શી ટીમ્સ ની સારી કામગીરી Dated.03-01-2020
જુગારનો ગણાપાત્ર કેસ કરતી રામોલ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.03-01-2020
આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી પોલીસ મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.03-01-2020
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી પોલીસ મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.03-01-2020
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણ માટે સજાગતા અનુ સુચનોની પત્રીકાઓ વિસ્તારમાં ચોંટાડવામાં આવી Dated.03-01-2020
નારોલ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી પોલીસ મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.03-01-2020
સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારના સીનીયર સીટીઝનની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી પોલીસ મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.03-01-2020
એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારના સીનીયર સીટીઝનની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી પોલીસ મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.03-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.02-01-2020
કૃષ્ણ્નગર પોલીસની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.02-01-2020
અમદાવાદ શહેર પોલીસની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.02-01-2020
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ સરખેજ રોઝા ખાતે મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.02-01-2020
દેહવેપારનો ધંધો કરાવતી બે દલાલોને પકડી પાડતી ઓઢવ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.02-01-2020
હવેલી પોલીસની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી પોલીસ મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.02-01-2020
રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.02-01-2020
ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ ઝુપડામાં રહેતી મહિલાઓ સાથે મળી સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુ રક્ષા હેલ્પ લાઇન થી પોલીસ મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.02-01-2020
વટવા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની સીનીયર સીટીઝન નાઓની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપ્યા અને પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી મદદ મેળવવા જાણકારી આપી Dated.02-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.01-01-2020
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.31-12-2019
વાહનો ચોરીના ગુના ડીટેકટ કરતી રખીયાલ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.31-12-2019
કોમ્પ્યુનીટી પોલીસીંગ - સોલા પોસ્ટેના અધિકારીઓએ ડોકટર એસોસીએશન આયોજીત સેમીનાર માં ભાગ લઇ કાયદો અને વ્યવસ્થને લગત સુચનો આપી પોલીસ મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.31-12-2019
મીલકત સબંધી ગુનો શોધી કાઢતી રખીયાલ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.31-12-2019
આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારના મંદીરમાં જઇ વરિષ્ઠ નાગરીકો અને મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પલાઇનથી મદદ મેળવવા જાગૃત કર્યા Dated.31-12-2019
ચોરીના ગુનાના ભેદ ઉકેલતી રામોલ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.31-12-2019
શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વિસ્તારના નાગરિકો સાથે કાયદો અને વ્યવસ્થાને લગત પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી સુચનો આપવામાં આવ્યા અને લોકદરબારનુ આયોજન કરવામાં આવેલ Dated.31-12-2019
મણીનગર પોલીસ સ્ટેશનના ચોરીના ગુનાના ભેદ ઉકેલતી અમરાઇવાડી પોલીસની સારી કામગીરી Dated.31-12-2019
સાબરમતી શીટીમ્સ ૩૧મી ડીસેમ્બરની ઉજવણીના ભાગરુપે વિસ્તારમાં સઘન પેટ્રોલીગનુ આયોજન કર્યુ Dated.31-12-2019
શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારના સીનીયર સીટીઝન નાગરિકો સાથે મુલાકત કરી તેઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.31-12-2019
ઘાટલોડીયા શીટીમ્સ વિસ્તારની સ્કુલોમાં જઇ વિધાર્થિનીઓને સજાગ રહેવા સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી જાગૃત કર્યા Dated.31-12-2019
રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓ સાથે મુલાકત કરી સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.31-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.30-12-2019
નારણપુરા શીટીમ્સ બી.આર.ટી.એસ રુટ પર પેટ્રોલીંગ કરી મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો કર્યા Dated.30-12-2019
હવેલી પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારના સીનીયર સીટીઝન મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.30-12-2019
કારંજ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા વિસ્તારની સ્કુલની મુલાકાત લઇ વિધાર્થીનીઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.30-12-2019
ભુલી પડેલ બિનવારસી મળી આવેલ બે બાળકીઓનુ તેમના માતાપિતા સાથે મીલન કરાવતી શહેરકોટડા પોલીસની સારી કામગીરી Dated.30-12-2019
આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારના સીનીયર સીટીઝનની મુલાકત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પલાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.30-12-2019
રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની સ્કુલોની વિધાર્થીનીઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.30-12-2019
રીવરફરન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ગુર્જરી બજારમાં પેટ્રોલીંગનુ આયોજન Dated.30-12-2019
નારણપુરા શીટીમ્સ બી.આર.ટી.એસ ની મુલાકાત લઇ મહિલાઓને મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.30-12-2019
ઉત્તરાયણના તહેવાર નિમિતે ચાઇનીઝ સેન્થેટીક દોરી સાથે એક ઇસમને પકડી પાડતી શાહીબાગ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.30-12-2019
રખીયાલ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી સારુ વિસ્તારમાં ફુટ પેટ્રોલીંગનુ આયોજન Dated.30-12-2019
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા વિસ્તારમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી માટે ફુટ પેટ્રોલીંગનુ આયોજન Dated.30-12-2019
ઘરફોડ ચોરીના આરોપીને પકડી પાડટી ગાયકવાડ હવેલી પોલીસની સારી કામગીરી Dated.30-12-2019
રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા વિસ્તારની મજુરી કામ કરતી મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.30-12-2019
વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ૩૧ ઉજવણીના ભાગરુપે આયોજકોની મીટીંગ કરવામાં આવી કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણીના સુચનો આપવામાં આવ્યા Dated.30-12-2019
ચોરી કરેલ મોબાઇલ આરોપી સાથે પકડી પાડતી નરોડા પોલીસની સારી કામગીરી Dated.30-12-2019
શાહપુર પોલીસ સ્ટેશનની શી ટીમ્સ વિસ્તારની સ્કુલોની મુલાકાત લઇ વિધાર્થીનીઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.30-12-2019
સોલા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ૩૧ મી ઉજવણીના ભાગ રુપે આયોજકો સાથે મીટીંગ કરી કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણીના સુચનો કરવામાં આવ્યા Dated.30-12-2019
સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ રોમીયોગીરી કરતા બે ઇસમને પકડી પાડી ધરપકડ કરેલ Dated.30-12-2019
આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ સીનીયર સીટીઝન તથા પીજીમા રહેતી મહિલાઓની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પલાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.30-12-2019
શાહ્પુર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની સ્કુલની મુલાકાત લઇ વિધાર્થીનીઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી અવગત કર્યા Dated.30-12-2019
ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની સ્કુલોની મુલાકાત લઇ વિધાર્થિનીઓને ગુડ ટચ થી માહિતગાર કરી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.30-12-2019
હવેલી પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની સીનીયર સીટીઝનની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પલાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.30-12-2019
કારંજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ આંગણવાડી મહિલાઓ સાથે મહિલા સશકતિકરણનો કાર્યક્રમનુ આયોજન કર્યુ Dated.30-12-2019
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગ કરી મહિલાઓને મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી અવગત કરી મહિલા સુરક્ષા પત્રીકાઓ તથા પોસ્ટર લગાવ્યા Dated.30-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.29-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.27-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.26-12-2019
કારંજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓની સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.26-12-2019
રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.26-12-2019
ઘાટલોડીયા શીટીમ્સ બી.આર.ટી.એસ રુટ પર પેટ્રોલીંગ રાખી મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો કર્યા Dated.26-12-2019
કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.26-12-2019
સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાતીની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓ માટે મહિલા સશકતિકરણ કાર્યક્રમનુ આયોજન કર્યુ Dated.26-12-2019
આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.26-12-2019
આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનના શી ટીમ્સ વિસ્તારની સીનીયર સીટીઝનની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.26-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.25-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.24-12-2019
વટવા શીટીમ્સ જોગર્સ પાર્ક ખાતે મહિલાઓની મુલાકાત લઇ તેઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી અભયમ ૧૮૧ પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.24-12-2019
જી.આઇ.ડી.સી પોલીસની સારી કામગીરી Dated.24-12-2019
મોબાઇલ ચોરની પાસા અટકાયત કરતી વટવા જી.આઇ.ડી.સી પોલીસની સારી કામગીરી Dated.24-12-2019
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ દ્વારા શાંતી અને કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઇ રહે તે સારુ શાંતી સમિતીના સભ્યો સાથે મીટીંગનુ આયોજન કરેલ Dated.24-12-2019
સોલા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ દ્વારા છાપરામા રહેતા બાળકો અને મહિલાને મળી સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પલાઇન થી મદદ મેળવવા જાગૃત કર્યા Dated.24-12-2019
રખીયાલ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી કર્મચારીઓ દ્વારા કાયદો અને વ્યવસ્થાનિ પરિસ્થિતી જળવાય તે સારુ સી.આર.પીના જવાન સાથ ફુટ પેટ્રોલીંગનુ આયોજન Dated.24-12-2019
ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સની વિસ્તારની મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી અભયમ ૧૮૧ હેલ્પ લાઇનની જાણકારી આપી જાગૃત કર્યા Dated.24-12-2019
સોલા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારના બગીચાની મુલાકાત લઇ સીનીયર સીટીઝનોને સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પલાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.24-12-2019
શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ દ્વારા વિસ્તારના સીનીયર સીટીઝનોની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી પોલીસ હેલ્પ લાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.24-12-2019
નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાસા અટકાયત કરતી એરપોર્ટ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.24-12-2019
ઘરફોડ ચોરીના ગુનામાં પકડીયેલ આરોપીની પાસા અટકાયત કરતી એરપોર્ટ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.24-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.23-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.22-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.21-12-2019
અમદાવાદ શહેરની શીટીમ્સની સારી કામગીરી Dated.21-12-2019
દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે અધિકારીઓ દ્વારા શાંતી સમિતીના સભ્યોની મીટીંગ રાખી કોમી એખલાસ અને શાંતીનુ વાતાવરણ જળવાઇ રહે તે માટે સુચનો કરી મીટીંગનુ આયોજન Dated.21-12-2019
મોબાઇલ સ્નેચીંગ કરતા આરોપીને મુદદામાલ સાથે પકડતી સરખેજ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.21-12-2019
કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ રોમીયાગીરી કરતા ઇસમની ધરપકડ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી Dated.21-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.20-12-2019
ફોન કરી ગ્રાહકોના પૈસા ઓનલાઇન ચીટીંગ કરતા આરોપીની અટકાયત કરતી પાલડી પોલીસ ની સારી કામગીરી Dated.20-12-2019
સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ દ્વારા વિસ્તારના સીનીયર સીટીઝનની મુલાકાત લઇ તેમના પ્રશ્નોનુ નીરાકરણ કરી સુરક્ષાના સુચનો કર્યા Dated.20-12-2019
રીક્ષા પેસેન્જરનો સરસામાન નજર ચુકવી લુટી લેતા ઇસમોને પકડી પાડતી સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશનની સારી કામગીરી Dated.20-12-2019
ઘાટલોડીયા શીટીમ્સ દ્વારા બી.આર.ટી.એસ રુટ પર પેટ્રોલીંગ રાખી મહિલાને સુરક્ષાના સુચનો કરેલ Dated.20-12-2019
ગણતરીના કલાકોમાં લુંટનો ગુનો ઉકેલી આરોપીને પકડી પાડતી સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશનની સારી કામગીરી Dated.20-12-2019
સાબરમતી રીવરફન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ દ્વારા પેટ્રોલીંગની આયોજન Dated.20-12-2019
વટવા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સની સારી કામગીરી Dated.20-12-2019
રોડરોમીયાને પકડી કેસ કરતી શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ Dated.20-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.18-12-2019
ચાંદખેડા શીટીમ્સની સારી કામગીરી Dated.18-12-2019
દરીયાપુર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા નાગરીક સંશોધન બીલ ના વિરોધમાં શાંતી સમિતીના સભ્યો સાથે મીટીંગનુ આયોજન Dated.18-12-2019
નવરંગપુરા શી ટીમ્સની સારી કામગીરી Dated.18-12-2019
સોલા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સની સારી કામગીરી Dated.18-12-2019
ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશનની સારી કામગીરી Dated.18-12-2019
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સની સારી કામગીરી Dated.18-12-2019
આનંદનગર શીટીમ્સની સારી કામગીરી Dated.18-12-2019
શાહપુર ખાતે શાંતી સમિતીના સભ્યો સાથે મીટીંગનુ આયોજન Dated.18-12-2019
સરદારનગર પોલીસની સારી કામગીરી Dated.18-12-2019
કારંજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સની સારી કામગીરી Dated.18-12-2019
સગીરાના અપહરણનો ગુનો ઉકેલતી નારોલ પોલીસ સ્ટેશનની સારી કામગીરી Dated.18-12-2019
અમદાવાદ શહેરની શી ટીમ્સની સારી કામગીરી Dated.18-12-2019
પાલડી પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ સારી કામગીરી Dated.18-12-2019
રખીયાલ શીટીમ્સની સારી કામગીરી Dated.18-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.17-12-2019
ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ મહિલાઓની મુલાકાત લઇ મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.17-12-2019
આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ સીનીયર સીટીઝનની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો કર્યા Dated.17-12-2019
નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ સારી કામગીરી Dated.17-12-2019
નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશનની શી ટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓ અને સીનીયર સીટીઝનની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુર ક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.17-12-2019
મીલકત સબંધી ગુનાના આરોપીઓને પકડી પાડતી ઓઢવ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.17-12-2019
ચાંદખેડા શી ટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓની મુલાકાત લઇ મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.17-12-2019
મીલકત સબંધી ગુનાનો ભેદ ઉકેલતી દાણીલીમડા પોલીસની સારી કામગીરી Dated.17-12-2019
હવેલી પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇન અભયમ ૧૮૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.17-12-2019
ઘરફોડ શોધી મુદ્દામાલ શોધી કાઢતી એરપોર્ટ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.17-12-2019
હવેલી પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની શાળાની મુલાકાત લઇ વિધાર્થિનીઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા હેલ્પ લાઇન ૧૮૧ અભયમથી માહિતગાર કર્યા Dated.17-12-2019
રીવરફ્રન્ટ શી ટીમ્સ ગુર્જરી બજારમાં સઘન પેટોલીંગનુ આયોજન કર્યુ Dated.17-12-2019
ખુનની કોશીષ અનડીટેક્ટ ગુનાનો ભેદ ઉકેલતી દાણીલીમડા પોલીસની સારી કામગીરી Dated.17-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.16-12-2019
વટવા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારમાં મહિલાઓને ૧૮૧ અભયમ મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.16-12-2019
ગણાનાપાત્ર કેસ કરતી ઇસનપુર પોલીસની સારી કામગીરી Dated.16-12-2019
કારંજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની સ્કુલની મુલાકાત લઇ વિધાર્થીનીઓને મહિલા હેલ્પલાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.16-12-2019
છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ગુમ થયેલ ઇસમને શોધી કાઢતી કાગડાપીઠ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.16-12-2019
રાજસ્થાન ડુંગરપુરથી આરોપીને પકડી પાડતી એલીસબ્રીજ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.16-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.15-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.14-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.13-12-2019
રીવરફ્રન્ટ શીટીમ્સ રાત્રી પેટ્રોલીંગનુ આયોજન કરી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇન તેમજ સુરક્ષાના સુચનોવાળી પત્રીકાઓ વિસ્તારમાંમાં ચોંટાડી Dated.14-12-2019
ખાડીયા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓની મુલાકાત લઇ મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.14-12-2019
ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સની સારી કામગીરી Dated.13-12-2019
શાહપુર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની હોસ્પીટલની મુલાકાત લઇ મહિલાઓની મુલાકાત લઇ મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી માહિતગાર કરી સુરક્ષાના સુચનો કર્યા Dated.13-12-2019
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓની મુલાકાત લઇ મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કરી સુચનો કર્યા Dated.13-12-2019
વટવા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ ગરીબ આવાસ કોલોનીમાં જઇ મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો કરી અભયમ ૧૮૧ સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.13-12-2019
સોલા પોલીસ સ્ટેશનની શી ટીમ્સ ગોતા હાઉસીંગ સોસાયટી મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો કરી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.13-12-2019
મણીનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ સ્વામીનારયાણ સ્કુલની મુલાકાત લઇ વિધાર્થિનીઓને મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇની માહિતગાર કરી સુરક્ષાના સુચનો કર્યા Dated.13-12-2019
ગણાનાપાત્ર કેસ કરતી ઇસનપુર પોલીસની સારી કામગીરી Dated.13-12-2019
કારંજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ સ્કુલની મુલાકાત લઇ વિધાર્નીઓને ૧૮૧ અભયમ એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરાવી માહિતગાર કર્યા Dated.13-12-2019
મોબાઇલ ચોરીના આરોપીને પકડી પાડતી ગાયકવાડ હવેલી પોલીસની સારી કામગીરી Dated.13-12-2019
ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ શાકમાર્કેટમાં મહિલાઓની મુલાકાત લઇ મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.13-12-2019
વિદેશી દારુનો ગણનાપાત્ર કેસ કરતી વેજલપુર પોલીસની સારી કામગીરી Dated.13-12-2019
સાબરમતી રીવર ફ્રન્ટ શી ટીમ્સનુ સાઇકલ પર રીવરફૃન્ટ વોકવે પર પેટ્રોલીંગ Dated.13-12-2019
બિલ્ડર પાસે ખડણી માંગતા અસામાજીક તત્વોને ઝડ્પી પાડતી સાબરમતી પોલીસ Dated.13-12-2019
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ મહિલા સમિતીની મીટીંગ બોલાવી વિસ્તારની મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા અંગે પત્રીકાઓ આપી જાગૃત કર્યા Dated.13-12-2019
ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો કર્યા Dated.13-12-2019
વટવા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની સ્કુલોની મુલાકાત લઇ વિધાર્થીનીઓને મહિલા સુરક્ષાના સુચનો આપી અભયમ ૧૮૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.13-12-2019
મેઘાણીનગર શીટીમ્સ વિસ્તારની સ્કુલોની મુલાકાત લઇ વિધાર્થિનીઓને મહિલા સુરક્ષા સુચનો આપી હેલ્પ લાઇન અભયમ ૧૮૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.13-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.12-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.10-12-2019
દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન વાહન ચોરી તથા મોબાઇલ ચોરી ગુનાના આરોપીને પકડવામાં આવ્યા Dated.10-12-2019
નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી સરદારનગર પોલીસની સારી કામગીરી Dated.10-12-2019
ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ સ્કુલની વિધાર્થિનીઓની મુલાકાત લઇ મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનની મદદ મેળવવા જાગૃત કર્યા Dated.10-12-2019
શાહ્પુર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ સ્કુલની વિધાર્થિનીઓને મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી જાગૃત કર્યા Dated.10-12-2019
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સે એ.ફી એજ્યુકેશનની મુલાકાત લઇ વિધાર્થિનીઓને સુરક્ષાના સુચનો કરી અભયમ ૧૮૧ હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.10-12-2019
શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ રીવર સાઇડ સ્કુલના બાળકોને શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત કરાવી ગુડ ટ્ચ બેડ ટચ, સુરક્ષાના સુચન કરી પોલીસ હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.10-12-2019
મીલકત સબંધી ગુનો શોધી કાઢતી ઓઢવ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.10-12-2019
સોલા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ મુકબધીર વિધ્યામંદીર મુલાકાત લઇ સાંકેતીક ભાષાથી મુકબધીર બાળકોને ૧૦૯૧, ૧૮૧ બાળ મહિલા જાગૃતિ બાબતે જાણકારી આપવામાં આવી Dated.10-12-2019
આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ ટાઇટેનીયમ સીટીની બાજુમાં છાપરામાં રહેતી મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચન કરી મહિલા હેલ્પલાઇન થી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.10-12-2019
સોલા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વૃધ્ધા આશ્રમની મુલાકાત લઇ તેમને સુરક્ષાના સુચનો કરી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.10-12-2019
ચેનસ્નેચીંગ મુદ્દામાલ સગેવગે કરતી આરોપીને મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડતી સરદારનગર પોલીસની સારી કામગીરી Dated.10-12-2019
મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશને મોબાઇલ ફોન સાથે પકડી પાડતી સરદારનગર પોલીસની સારી કામગીરી Dated.10-12-2019
સાબરમતી શીટીમ્સ વિસ્તારમાં છાપરમાં રહેતી મહિલાઓની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.10-12-2019
ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓની મુલાકાત લઇ મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇન અભયમ ૧૮૧ થી માહિતગાર કર્યા Dated.10-12-2019
એકટીવા ચોરીનો ગુનો ડીટેકટ કરતી દાણીલીમડા પોલીસની સારી કામગીરી Dated.10-12-2019
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનનની શીટીમ્સની સારી કામગીરી Dated.10-12-2019
રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સે પીકનીક હાઉસ ખાતે મજુરી કરતી મહિલાઓને સુરક્ષાના સુચનો કરી મહિલા હેલ્પ લાઇન થી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.10-12-2019
શાહપુર પોલીસ સ્ટેશન શીટીમ્સ નર્સિંગ કોલેજની મુલાકાત લઇ ત્યાં અભ્યાસ કરતી વિધાર્થિનીઓને મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇન થી મદદ મેળવવા જાગૃત કર્યા Dated.10-12-2019
મણીનગર પોલીસ સ્ટેશન શી ટીમ્સ વિસ્તારની મહિલાઓને ૧૮૧ અભયમ, પોલીસ હેલ્પલાઇન ૧૦૦ ડાયલથી માહિતગાર કરવા પત્રીકાઓની વહેંચણી કરી Dated.10-12-2019
લુંટના ઇરાદે થયેલ હત્યાનો ભેદ ઉકેલી મુખ્ય આરોપીને પકડી પાડટી વટવા પોલીસની સારી કામગીરી Dated.10-12-2019
નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડી પાડતી કારંજ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.10-12-2019
કારંજ પોલીસ સ્ટેશનની સારી કામગીરી Dated.10-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.09-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.08-12-2019
નારોલ પોલીસ સ્ટેશન શી ટીમ્સ અધિકારીએ ફેકટરીમાં કામ કરતી મહિલાઓ સાથે મુલાકાત કરી તેમને સુરક્ષાના સુચનો કરી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇન અભયમ ૧૮૧ થી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.08-12-2019
ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન જ્ઞાનદા ગર્લસ હાઇસ્કુલ ગુજરાત રાજ્ય મહિલા આયોગ દ્વારા સુરક્ષિત દીકરી સુરક્ષીત ગુજરાત અંતર્ગત કવચ કાર્યક્રમનુ આયોજન કરવામાં આવ્યુ Dated.08-12-2019
મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન શીટીમ્સ આદર્શ સ્કુલની મુલાકત લઇ વિધ્યાર્થિનીઓને અભયમ ૧૮૧ , ૧૦૦ ડાયલ, ગુડ ટચ બેડ ટચ બાબતે જાણકારી સુરક્ષાના સુચનો કર્યા Dated.08-12-2019
શાહપુર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સે વિસ્તારમાં મહિલાઓને સુરક્ષા બાબતે સુચનો આપી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી મદદ મેળવવા પત્રીકાઓએ વહેંચી જાગૃત કર્યા Dated.08-12-2019
શાહીબાગ પોલીસ તેમજ સંઘ સંચાલીત શાહીબાગ આશ્રયગૃહ દ્વારા આંધ્રપ્રદેશ ગુમ થયેલ માતાને ૧૦ વર્ષ બાદ તેમના પુત્ર સાથે મીલન કરાવી પ્રશંસનીય કામગીરી Dated.08-12-2019
ગાયકવાડ હવેલી વ્હીકલ ચોરીનો ગુનાનો ભેદ ઉકેલતી કારંજ પોલીસની સારી કામગીરી Dated.08-12-2019
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ શાળાની મુલાકાત લઇ વિધ્યાર્થિનીઓને સુરક્ષાના સુચનો આપી અભ્યમ ૧૮૧ મહિલા સૂરક્ષા હેલ્પલાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.08-12-2019
હવેલી શીટીમ્સ વિસ્તારની શાળાની મુલાકાત લઇ વિધ્યાર્થિનીઓને સુરક્ષાના સુચનો કરી અભયમ ૧૮૧ મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.08-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.07-12-2019
વસ્ત્રાપુર શી ટીમ્સે મજુરીકામ કરતી મહિલાઓની મુલાકાત લઇ સુરક્ષાના સુચનો કરી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.07-12-2019
નારોલ પોલીસ સ્ટેશના શીટીમ્સના અધિકારીઓએ વિસ્તારમાં કારખાનામાં કામ કરતી મહિલાઓને મળી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી પોલીસ મદદ મેળવવા માહિતગાર કરી સુરક્ષાના સુચનો કર્યા Dated.07-12-2019
ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સ મહિલા આયોગ દ્વારા સુરક્ષીત દીકરી સુરક્ષીત ગુજરાત અંતર્ગત કવચ કાર્યક્રમનુ આયોજન કર્યુ Dated.07-12-2019
રખીયાલ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સે BRTS બસ સ્ટેન્ડન ખાતે મહિલાઓને મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી માહિતગાર કરી મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇન પોસ્ટર લગાડયા Dated.07-12-2019
તડીપાર ઇસમને ઝડપતી લેતી દરીયાપુર પોલીસની સારી કામગીરી Dated.07-12-2019
પોલીસ અઘિકારી/પોલીસ કર્મચારીઓએ કરેલ સારી કામગીરી Dated.06-12-2019
નારોલ શી ટીમ્સે વિસ્તારની ફેક્ટ્રીઓમાં કામ કરતી મહિલાઓની મુલાકાત લઇ મહિલા સુરક્ષા હેલ્પલાઇનથી મદ્દદ મેલવવા માહિતગાર કર્યા Dated.06-12-2019
એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશનની શીટીમ્સે ગર્લસ સ્કુલની મુલાકાત લઇ મહિલાઓને મુશેકેલીના સમયે મહિલા હેલ્પલાઇનથી પોલીસ મદદ મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.06-12-2019
સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશનના શીટીમ્સે રેલ્વસ્ટેશન ખાતે પ્રવાસી મહિલાઓની મુલાકાત લઇ મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી માહિતગાર કર્યા Dated.06-12-2019
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની શી ટીમ્સે વિસ્તારની મહિલાઓની મુલાકાત લઇ મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી મદદા મેળવવા માહિતગાર કર્યા Dated.06-12-2019
નારોલ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા મહિલાઓને મહિલા સુરક્ષા હેલ્પ લાઇનથી માહિતગાર કરવા વિસ્તારમાં પોસ્ટર લગાવી મહિલાઓને જાગૃત કર્યા Dated.06-12-2019