હું શોધું છું

હોમ  |

જાહેરનામાં અને હુકમો
Rating :  Star Star Star Star Star   

પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું:- ધોરણ-૧૦ ની પરીક્ષાઓ માટે તા.૧૦/૦૫/૨૦૨૨ થી તા.૨૪/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૮/૩૦ થી ૧૪/૩૦ સુધી તથા ધોરણ-૧/૨ ની પરીક્ષાઓ માટે તા.૧૦/૦૫/૨૦૨૨ થી ૧૫/૦૬/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૮/૩૦ થી કલાક ૧૪/૩૦ સુધી
હથીયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું:-તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી તા.૨૭/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪/૦૦ સુધી
જાહેરનામું તા.29/04/2022.
પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું (૧) આંકડા અધિકારીની પરીક્ષા માટે તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૨/૦૦ થી સાંજ કલાક ૧૮/૦૦ સુધી તથા (૨)નાયબ હિસાબનીશ પરીક્ષા તેમજ જુનિયર ફાર્માસીસ્ટ પરીક્ષા માટે તા.૮/૦૫/૨૦૨૨ ના સવાર કલાક ૦૮/૦૦ થી સાંજ કલાક ૧૮/૦૦ સુધી તથા (૩)સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક (જુ.ગ્રેડ) પરીક્ષા તેમજ વિસ્તરણ અધિકારી (સહકાર) પરીક્ષા માટે તા.૧૫/૦૫/૨૦૨૨ ના સવાર કલાક ૦૮/૦૦ થી સાંજ કલાક ૧૯/૦૦ સુધી તથા (૪) વિભાગીય હિસાબનીશ પરીક્ષા તેમજ અધિક મદદનીશ ઇજનેર (સિવીલ) પરીક્ષા માટે તા. ૨૨/૦૫/૨૦૨૨ ના સવાર કલાક ૦૮/૦૦ થી સાંજ ૧૮/૦૦ સુધી તથા (૫) મુખ્ય સેવિકા પરીક્ષા તેમજ ગ્રામ સેવક પરીક્ષા માટે તા.૦૫/૦૬/૨૦૨૨ ના સવાર કલાક ૦૮/૦૦ થી સાંજ કલાક ૧૮/૦૦ સુધી
હથીયારબંધી અંગેનુ જાહેરનામુ .-તા.૨૮.૦૪.૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી ૧૨/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪/૦૦ સુધી દિન-૧૫ માટે અમલમા રહેશે.a>
સાયકલ/સ્કુટર ખરીદ વેચાણ કરતી વખતે જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવા રાખવા અંગેનું જાહેરનામું.-તા.૨૭.૦૪.૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી ૨૫/૦૬/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪/૦૦ સુધી દિન-૬૦ માટે અમલમા રહેશે.a>
સી.સી.ટી.વી. કેમેરા અંગેનું જાહેરનામું.-તા.૨૪.૦૪.૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી ૨૨/૦૬/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪/૦૦ સુધી દિન-૬૦ માટે અમલમા રહેશે.
મોબાઇલ સિમકાર્ડ અંગેનુ જાહેરનામુ.-તા.૨૬.૦૪.૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી ૨૪/૦૬/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪/૦૦ સુધી દિન-૬૦ માટે અમલમા રહેશે
શોપીંગ મોલ અંગેનુ જાહેરનામુ.-તા.૨૫.૦૪.૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી ૨૩/૦૬/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪/૦૦ સુધી દિન-૬૦ માટે અમલમા રહેશે
વાહનોની અવર જવર માટે પ્રતિબંધિત અંગેનું જાહેરનામું.-તા.૧૯.૦૪.૨૦૨૨ ના કલાક ૧૫.૦૦ થી વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ તેમજ અભિવાદન કાર્યક્રમ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી
નો ડ્રોન ફ્લાય અંગેનું જાહેરનામું.-તા.૧૮.૦૪.૨૦૨૨ ના કલાક ૧૪.૦૦ થી તા.૨૧.૦૪.૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪.૦૦
(ગુજકેટ) ની પરીક્ષા તા:૧૮/૦૪/૨૦૨૨૨ ના કલાક ૦૮/૦૦ થી કલાક ૧૮/૦૦ સુધી તથા બિનસચિવાલય કલાર્ક સચિવાલય સેવાના ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ વર્ગ-૩ ની પરીક્ષા તા:૨૪/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક કલાક ૦૯/૦૦ થી ૧૫/૦૦ સુધીનું
હથીયાર બંધી અંગેનુ જાહેરનામું -તા:૧૩/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી તા:૨૭/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪/૦૦ સુધી
લોક રક્ષક ની પરીક્ષા માટે તા.૧૦/૦૪/૨૦૨૨ ના સવાર કલાક ૧૦/૦૦ થી કલાક ૧૬/૦૦ સુધી તથા National Defence Academy (NDA) & Naval Academy (NA) Exam (I), 2022 and Combined Defence Services (CDS) Exam (I) પરીક્ષા માટે તા:૧૦/૦૪/૨૦૨૨ ના સવાર કલાક ૦૭/૦૦ થી ૧૯/૦૦ સુધીનું.
આર.ટી.ઓ.અંગેનુ જાહેરનામું -તા.૦૨/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૬/૦૦ થી તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪/૦૦ વાગ્યા સુધીનું.
હથીયાર બંધી અંગેનુ જાહેરનામું -તા.૨૯/૦૩/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી તા:૧૨/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪/૦૦ વાગ્યા સુધીનું.
વન રક્ષક વર્ગ૩ ની પરીક્ષા અંગેનુ જાહેરનામું -તા.૨૭/૦૩/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૦/૦૦ થી કલાક ૧૬/૦૦ સુધી નું.
SSC, HSC પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું -તા.૨૮.૩.૨૦૨૨ થી તા.૧૨.૦૪.૨૦૨૨ ના સવાર કલાક ૮.૦૦ થી ૨૦.૦૦ સુધી.
નો ડ્રોન ફ્લાય ઝોન અંગેનું જાહેરનામું-૨૪.૦૩.૨૦૨૨ ના કલાક ૬.૦૦ થી તા.૨૫.૩.૨૦૨૨ ના કલાક ૧૦.૦૦ સુધી.
મકાન ભાડુઆત અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી તા:૨૦/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪/૦૦ સુધી નું.
ઘરઘાટી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી તા:૨૦/૦૫/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪/૦૦ સુધી નું.
કલાર્ક વર્ગ-૦૩ ની પરીક્ષા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૨/૦૦ થી કલાક ૧૪/૦૦ સુધી નું .
હોળી ધુળેટી અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૨ કલાક ૨૪/૦૦ સુધીનું .
હથિયારબંધી_ જાહેરનામુ-તા.૧૪.૦૩.૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦.૦૦ થી તા.૨૮.૦૩.૨૦૨૨ કલાક ૨૪.૦૦ સુધીનું.
નો ફ્લાય ડ્રોન અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ના સવારના કલાક ૦૬/૦૦ થી તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૨ કલાક ૨૨/૦૦ સુધીનું.
પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૭/૦૦ થી કલાક ૧૩/૦૦ સુધીનું.
ભારે વાહન જાહેરનામું
ડિફેન્સ એક્સ્પો જાહેરનામું
144 મુજબનું જાહેરનામું..તા.૧.૦૩.૨૦૨૨ કલાક ૦૦.૦૦ થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪.૦૦ સુધી
૧૪૪ મુજબનું જાહેરનામું-તા.૨૫.૦૨.૨૨ કલાક ૦૦.૦૦ થી તા.૧.૦૩.૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪.૦૦ સુધી
હથિયારબંધી અંગેનુ જાહેરનામું-તા.૨૭.૦૨.૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦.૦૦ થી તા.૧૩.૦૩.૨૦૨૨ ના ક્લાક ૨૪.૦૦ સુધીનું
પરીક્ષા અંગેનુ જાહેરનામું તા.૨૭/૦૨/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૮/૩૦ થી કલાક ૧૫/૦૦ સુધીનું
સાયકલ-સ્કૂટર જાહેરનામું-તા.૨૪.૦૨.૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦.૦૦ થી તા. ૨૪.૦૪.૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪.૦૦ સુધીનું
શોપિંગમોલનું જાહેરનામું-તા. ૨૨.૦૨.૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦.૦૦ થી તા.૨૨.૦૪.૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪.૦૦ સુધીનું
મોબાઈલ-સીમકાર્ડ-તા.૨૩.૦૨.૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦.૦૦ થી તા.૨૩.૦૪.૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪.૦૦ સુધીનું
સી.સી.ટી.વી.કેમેરા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦.૦૦ થી તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪.૦૦ સુધીનું
કરફ્યું અંગેનુ જાહેરનામું તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૨/૦૦ થી તા:૨૫/૦૨/૨૦૨૨૨ કલાક ૦૫/૦૦ સુધી).
રાત્રિ કરફ્યું અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૨/૦૦ થી તા:૧૮/૦૨/૨૦૨૨૨ કલાક ૦૫/૦૦ સુધી.
હથિયારબંધી જાહેરનામું-તા.૧૨.૦૨.૨૨ ના કલાક ૦૦.૦૦ થી તા.૨૬.૦૨.૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪.૦૦ સુધી.
બિન સચિવાલય કલાર્ક વર્ગ-૦૩ ની પરીક્ષાનું જાહેરનામું તા.૧૩/૦૨/૨૦૨૨ ના કલાક ૧૦/૦૦ થી કલાક ૧૬/૦૦ સુધી).
કરફ્યૂ જાહેરનામું તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૨ થી તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૨ ના ૨૪/૦૦ સુધી (દરરોજ રાત્રીના ૧૦/૦૦ કલાક થી સવારના ૦૬/૦૦ સુધી).
RTO એજન્ટ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૨ ના ૦૦/૦૦ થી તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૨ ના ૨૪/૦૦ સુધી.
કરફ્યૂ જાહેરનામું-તા.૨૯.૦૧.૨૦૨૨ થી તા.૦૪.૦૨.૨૦૨૨ સુધી (દરરોજ રાત્રીના કલાક ૧૦.૦૦ થી સવાર કલાક ૦૬.૦૦ સુધી.)
મેટ્રો જાહેરનામું.
હથિયારબંધી પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું.-તા.૨૮.૦૧.૨૦૨૨ થી તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪/૦૦ વાગ્યા સુધીનું.
UPSC પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું.
કરફ્યુ અંગેનું જાહેરનામું-તા.૨૨.૦૧.૨૦૨૨ થી તા.૨૯.૦૧.૨૦૨૨ સુધી(દરરોજ રાત્રિના ૧૦:૦૦ કલાકથી સવારના ૦૬:૦૦ કલાક સુધી).
મકાન ભાડુઆત અંગેનું જાહેરનામું-તા.૧૯.૦૧.૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦.૦૦ થી તા.૧૯.૦3.૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪૦૦ સુધી.
ઘરઘાટી અંગેનું જાહેરનામું-તા.૧૯.૦૧.૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦.૦૦ થી તા.૧૯.૦3.૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪.૦૦ સુધી.
કર્ફ્યુ સુધારા હુકમ અંગેનું જાહેરનામું.-તા.૧૨.૦૧.૨૦૨૨ થી તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૨ ના સવાર કલાક ૦૬/૦૦ સુધી.
હથીયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું.-તા.૧૩.૦૧.૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪/૦૦ સુધી.
મકરસંક્રાંતી સુધારા હુકમ અંગેનું જાહેરનામું.-તા.૧૧.૦૧.૨૦૨૨ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪/૦૦ સુધી.
કરફ્યુ અંગેનું જાહેરનામું.-તા.૦૮.૦૧.૨૦૨૨ થી તા.૧૫.૦૧.૨૦૨૨ સુધી.
ભારે વાહન જાહેરનામુ ૦૮.૦૧.૨૦૨૨
મકરસંક્રાંતિ અંગેનું જાહેરનામું.તા.૦૮.૦૧.૨૦૨૨ ના કલાક ૨૨૦૦ થી તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪૦૦ સુધી
પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું -તા.૦૭-૦૮-૦૯-૧૫-૧૬-૦૧-૨૦૨૨ ના રોજ કલાક ૦૭૦૦ થી કલાક ૧૯૦૦ સુધી.
કરફ્યુ અંગેનું જાહેરનામું તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૨ ના રાત્રિ કલાક ૧૧/૦૦ થી તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૨ ના સવાર કલાક ૦૫/૦૦ સુધી (દરરોજ રાત્રિના કલાક ૧૧/૦૦ થી સવાર ના કલાક ૦૫/૦૦ વાગ્યા સુધી).
ફટાકડાનું ઉત્પાદન વેચાણ તથા ફટાકડા ફોડવા બાબતે તથા નવા વર્ષની ઉજવણી બાબતે જરૂરી સુચનાઓ અંગેનું સુધારેલ જાહેરનામું-તા.૨૫.૧૨.૨૦૨૧ થી તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૧ સુધી.
હથીયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૯/૧૨/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪/૦૦ સુધી.
કરફ્યુ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૫.૧૨.૨૦૨૧ થી તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૨ સુધી અમદાવાદ શહેરના રાત્રિના ના કલાક ૧૧.૦૦ થી સવારના કલાક ૦૫.૦૦ સુધીનું.
પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૬.૧૨.૨૦૨૧ ના કલાક ૦૮.૦૦ થી કલાક ૨૦.૦૦ સુધીનું.
નાતાલ,ક્રિસમસ,નવા વર્ષનું જાહેરનામું-૨૩-૧૨-૨૦૨૧ થી તા.૨.૦૧.૨૦૨૨.
કરફ્યુ અંગેનું જાહેરનામું તા.૨૧/૧૨/૨૦૨૧ ના રાત્રિના ૦૧/૦૦ કલાક થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ ના સવાર કલાક ૦૫/૦૦ સુધી .
સ્કુટર /સાયકલ ખરીદ વેચાણ કરતી વખતે જરુરી દસ્તાવેજી પુરાવા તા.૨૪/૧૨/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪.૦૦ સુધીનું જાહેરનામું .
મોબાઈલ સીમકાર્ડ તા.૨૩/૧૨/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪.૦૦ સુધીનું જાહેરનામું .
No cattle Zone 19-12-21 જાહેરનામું .
શોપીંગમોલનું તા.૨૨/૧૨/૨૦૨૧ ના કલાક ૦૦/૦૦ થી તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૨ ના કલાક ૨૪.૦૦ સુધીનું જાહેરનામું .
સી.સી.ટી.વી.અંગેનું જાહેરનામું .
હથિયારબંધીનું જાહેરનામું.
કોરોના કરફ્યું અંગેનું જાહેરનામું.
દારૂ અને નશા યુક્ત પદાર્થોનું વેચાણ કે પીરસવાનું અટકાવવા અંગે-9-12-2021.
48 કલાક અગાઉના સમયગાળા દરમ્યાન જાહેર સભા ઉપર પ્રતિબંધ-9-12-2021.
હેડ કલાર્ક વર્ગ-૩ પરીક્ષાનું જાહેરનામું -9-12-21.
મતદાનનાં દિવસે મતદાન મથક સુધી વાહન લઈ જવા પર પ્રતિબંધ-9-12-2021.
મતદાન મથકો ઉપર અડચણ અટકાવવા-9-12-2021.
મતદાન મથક નજીક પ્રચાર કરવા પ્રતિબંધ-9-12-2021.
ચૂંટણીમાં હથિયાર લઇ જવા પર પ્રતિબંધ જાહેરનામું.
ચૂંટણીમાં લાઉડસ્પીકર વગાડવા પર પ્રતિબંધ જાહેરનામું.
ચૂંટણીમાં ત્રણથી વધુ વાહનો લઇને પ્રતિબંધ જાહેરનામું.
ચૂંટણીમાં જાહેરમિલકતોના બગાડ પર પ્રતિબંધ જાહેરનામું.
ચૂંટણીમાં છાપકામ પર પ્રતિબંધ જાહેરનામું.
ચૂંટણીમાં ખાનગી મિલકત ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ જાહેરનામું.
જી.પી.એસ.સી.પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું
કરફ્યુ જાહેરનામું
GPSC પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું
હથિયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું
મકાનભાડુઆત જાહેરનામું.
હથિયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું.
ઘરઘાટી અંગેનું જાહેરનામું.
હથીયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું.
દિવાળી જાહેરનામુ.
કરફયૂ અંગેનું જાહેરનામું
નો ડ્રોન ફ્લાય ઝોન અંગેનું જાહેરનામું
હથીયારબંધી જાહેરનામું
સ્કૂટર સાયકલ ખરીદ વેચાણ અંગેનું જાહેરનામું
મોબાઈલ સીમકાર્ડ અંગેનું જાહેરનામું
શોપીંગ મોલનું જાહેરનામું
CCTV અંગેનું જાહેરનામું
હથીયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું
પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું
કરફ્યુ અંગેનું જાહેરનામું
મતગણતરી અંગેનુ જાહેરનામું
ગૌણસેવાપરીક્ષા જાહેરનામું
જાહેર સભા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામુ
મતદાનના પુરુ થવાના નિયનત સમયના ૪૮ કલાકના સગાઉના સમયગાળાદરમિયાન જાહેર સભા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામુ
મતદાન મથકો ઉપર તથા નજીક ના વિસ્તારોમાં મતદાન ના દિવસે અડચણ થતી અટકાવવા અંગે નું જાહેરનામું
મતદાન મથક મા તથા તેની નજીક મીટર મા પ્રવહાર કરવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું
મતદાન દિવસે મતદાન મથક સુધી વાહન લઈ જવા ઉપર પ્રતિબંધ ફરમાવતુ જાહેરનામુ
દારૂ અને નશાયુક્ત પદાર્થોનું વેચાણ કે પીરસવાનુ અટકાવવા અંગેનુ જાહેરનામૂ
ચૂંટણી પ્રચાર માટે મતદાર મથકો ઉભા કરવા ઉપર પ્રતિબંધ અંગેનુ જાહેરનામું
હથિયારબંધી જાહેરનામું
લાઉડસ્પીકરના ઉપયોગ ઉપર નિયંત્રણ અંગેનું જાહેરનામું
સરકારી કે જાહેર મિલકતો વિકૃત થતી અટકાવવા બાબતેનું જાહેરનામું
ખાનગી મિલકતોની ચૂટણી પ્રચારના સાહિત્યથી થતી વિકૃતિ અંગેનું જાહેરનામું
ત્રણ થી વધુ કાર/વાહનોને સુરક્ષા (CONVOY) કાફલા રૂપે જવા દેવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવવા અંગેનું જાહેરનામું
પરવાનેદાર વ્યક્તિઓને શસ્ત્રો કે હથીયારો સાથે લઈ જવા દેવા ઉપર નિયંત્રણ અંગેનું જાહેરનામું
રાત્રિ કરફયું અંગેનું જાહેરનામું
મદદનીશ ઇજનેર સિવીલ વર્ગ-૨ પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું
GPSC નાયબ મેનેજર તથા મદદનીશ ઇજનેર પરીક્ષાનું જાહેરનામું
ગાંધીનગર-અમદાવાદ મહાનગર પાલીકા ચુંટણી અન્વયેનું ત્રણથી વધુ વાહનો લઇ જવા અંગેનું પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું
પ્રકાશનો /પોસ્ટરોના છાપકામ સબંધમાં મુદ્રક તથા પ્રકાશનો અંગેનું જાહેરનામું
સરકારી કે જાહેર મિલકતોમાં વિક્રુતિ થતી અટકાવવા અંગેનું જાહેરનામું
ખાનગી મિલકતોની ચૂટણી પ્રચારના સાહિત્ય થી થતી વિક્રુતિ અંગેનું જાહેરનામું
લાઉડસ્પીકરોના ઉપયોગ અંગેનું જાહેરનામું
પરવાનેદાર વ્યક્તિઓને શશ્ત્રો કે હથીયારો લઈ જવા દેવા ઉપર નિયંત્રણૉ અંગેનું જાહેરનામું
ઘરઘાટીનું જાહેરનામું
મકાન ભાડુઆતનું જાહેરનામું
રાત્રિ કરફ્યું અંગે જાહેરનામું
હથીયારબંધી જાહેરનામું
કચેરી અધિક્ષક-NEET પરીક્ષાનું જાહેરનામું
ઇજનેર પરીક્ષાનું જાહેરનામું
રાત્રિ કરફ્યું જાહેરનામું
કૃષ્ણમહોત્સ્વ-ગણેશમહોત્સવ અંગેનું જાહેરનામું
હથીય઼ારબંઘી જાહેરનામું
મોબાઈલ સીમકાર્ડ અંગેનું જાહેરનામું
સ્કૂટર.સાયકલ ખરીદ વેચાણ કરતી વખતે જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવા અંગેનું જાહેરનામું
CCTV જાહેરનામુ
શોપિંગમોલનુ જાહેરનામુ
કરફ્યુ અંગેનું જાહેરનામું
કોરોના સુધારા હુકમ-૦૨ જાહેરનામું
હથિયારબંધી જાહેરનામું
GPSC (GMDC) કલાસ-૦૩ પરીક્ષાનું જાહેરનામું
ગુજકેટ જી.પી.એસ.સી પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું
કરફયુ સુધારા હુકમ જાહેરનામું
કરફ્યુ અંગેનું જાહેરનામું
હથિયારબંધી જાહેરનામું
GPSC પરીક્ષા અંગે નુ જાહેરનામુ
પરીક્ષા અંગે નુ જાહેરનામુ
કરફયુ જાહેરનામુ
બકરીઈદનું જાહેરનામું
ઘરઘાટી અંગેનુ જાહેરનામું
મકાન ભાડુઆત અંગેનું જાહેરનામું
હથિયારબંધી અંગેનુ જાહેરનામું
SSC/HSC તથા GSSSB ની પરીક્ષાનું જાહેરનામું
રથયાત્રા અંગે લગાડેલ કરફ્યું ઉઠાવી લેવા અંગેનુ જાહેરનામું
સિંગરવા રથયાત્રા જાહેરનામું
કરફ્યું અંગેનું જાહેરનામું
નો ડ્રોન ફલાય ઝોન અંગેનું જાહેરનામું
રથયાત્રા અન્વયે કરફ્યુનું જાહેરનામું
રથયાત્રા ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન
રથયાત્રા નો પાર્કિંગ ઝોન
હિસાબનીશ/ઓડિટરની પરીક્ષાનું સુધારા જાહેરનામું
કન્ડમ કરેલ સરકારી વાહનો-જાહેર ખબર
કરફ્યું જાહેરનામા સુધારા હુક્મ-૦૧
હથિયાર સબંધી જાહેરનામું
G.p.s.c ઇજનેર તથા લીગલ આસી.Exam જાહેરનામુ
કરફ્યુ અંગેનું જાહેરનામું
સ્કૂટર સાયકલ ખરીદ વેચાણ કરતી વખતે જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવા રાખવા અંગેનું જાહેરનામું
મોબાઈલ સીમકાર્ડ અંગેનું જાહેરનામું
શોપીંગ મોલ અંગેનું જાહેરનામું
હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું
C.C.T.V.અંગેનું જાહેરનામું
ગુજરાત જાહેરસેવા આયોગ દ્રારા વન અધિકારીની પરીક્ષા વર્ગ-૨ નું જાહેરનામું
મકાન ભાડુઆત અંગેનુ જાહેરનામુ
ઘરઘાટીનુ જાહેરનામુ
કરફ્યુ અંગેનું જાહેરનામું (તા.૧૧.૦૬.૨૦૨૧ થી તા.૨૬.૦૬.૨૦૨૧)
કરફ્યુ અંગેનું જાહેરનામું સુધારા હુકમ-૦૧ (તા.૦૭.૦૬.૨૦૨૧ થી તા.૧૧.૦૬.૨૦૨૧)
કરફ્યુ અંગેનું જાહેરનામું (તા.૦૪.૦૬.૨૦૨૧ થી તા.૧૧.૦૬.૨૦૨૧)
હથિયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું (તા.૦૨.૦૬.૨૦૨૧ થી તા.૧૬.૦૬.૨૦૨૧)
કરફ્યુ અંગેનું જાહેરનામું (તા.૨૮.૦૫.૨૦૨૧ થી તા.૦૪.૦૬.૨૦૨૧)
કરફ્યુ અંગેનું જાહેરનામું
નો ડ્રોન ફ્લાય ઝોન અંગેનું જાહેરનામું
કરફ્યુ અંગેનું જાહેરનામું
હથિયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું
કરફયુ અંગેનુ જાહેરનામું 12.5.2021
કરફયુ અંગેનુ જાહેરનામું
હથિયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું
રાત્રિ કરફ્યુ અંગેનું જાહેરનામું
કરફયુ જાહેરનામુ 27-04-2021
મોબાઈલ સીમકાર્ડ અંગેનું જાહેરનામું
સાયકલ સ્કૂટર ખરીદ વેચાણ કરતી વખતે જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવા રાખવા અંગેનું જાહેરનામું
શોપીગમોલનુ જાહેરનામુ
હથિયારબંધીનુ જાહેરનામુ
C.C.T.V કેમેરા અંગેનું જાહેરનામું
ઘરઘાટીનુ જાહેરનામુ
મકાન ભાડુઆત_ અંગેનુ જાહેરનામુ
કોરોના સુધારા હુકમ-૨ અંગેનું જાહેરનામું
કરફયુ જાહૅરનામુ
કૉરૉના સુધારા જાહૅરનામુ
પરીક્ષા જાહેરનામું વર્ગ- ૩
હથિયારબંધી જાહેરનામું.
કરફ્યુ અંગેનું જાહેરનામું
કૉરોના અંગેનું જાહેરનામું
CCC Exam Notification
હોળી-ધૂળેટી જાહેરનામું
Notification from Traffic
કરફ્યુ સુધારા જાહેરનામું
GPSC પરીક્ષા જાહેરનામું
હથિયારબંધી Notification
કરફ્યુ તા.16.03.21 થી તા.31.03.21
TrafficRoute Diversion Noti.-01
TrafficRoute Diversion Noti.-02
No dron fly zone
કરફ્યુ સુધારા 01 જાહેરનામું
રાજ્યવેરા નિરિક્ષકની પરીક્ષા જાહેરનામું
નો ડ્રોન ફલાય ઝોન-જાહેરનામું
હથિયાર બંધી નોટીફોકેશન
Curfew
Corona notification
મતગણતરીના દિવસે કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે અગેનું જાહેરનામુ
જાહેરનામું-48 કલાક અગાઉ સમયગાળા દરમ્યાન સભા ઉપર પ્રતિબન્ધ
જાહેરનામું-ચૂંટણી પ્રચાર મથકો ઉભા કરવા પર પ્રતિબન્ધ
જાહેરનામું-દારૂ, અને નશાયુક્ત પદાર્થોનું વેચાણ અટકાવવું
જાહેરનામું-મતદાન મથક નજીક પ્રચાર કરવા પર પ્રતિબન્ધ
જાહેરનામું-મતદાન મથક સુધી વાહન લઇ જવા પર પ્રતિબન્ધ
જાહેરનામું-મતદાનના દિવસે અડચણ થતી અટકાવવી
જાહેરનામું-ખાનગી મિલ્કત વિકૃત થતી અટકાવવી
જાહેરનામું-જાહેર મિલકતોના વિકૃત થતા અટકાવવી
જાહેરનામું-પરવાનેદાર વ્યક્તિઓને શસ્ત્ર કે હથિયારો સાથે લઇ જવા ઉપર નિયત્રણ
જાહેરનામું-લાઉડ સ્પીકર ઉપર નિયંત્રણ
જાહેરનામું-વાહન સુરક્ષા (convoy) કાફલા રૂપે જવા પર પ્રતિબંધ
જાહેરનામું-હથિયારબંઘી
જાહેરનામુ-સ્કુટર-સાયકલ
ફરફ્યુ જાહેરનામુ
જાહેરનામુ-મોબાઈલ સિમકાર્ડ
જાહેરનામુ શોપિંગ મોલ
જાહેરનામું CCTV કેમેરા
ઘરઘાટી જાહેરનામું
જાહેરનામું-મકાન ભાડુઆત
Heavy Vehicle No-Entry
કરફ્યુ જાહેરનામું
ખાનગી મિલક્તોનો ચુંટણી પ્રચારમાં વિકૃત નહી કરવા અંગેનું જાહેરનામું
જાહેર મિલકતોના બગાડ પર પ્રતિબંધ અ.મહા.ચુંટણી-૨૦૨૧ નું જાહેરનામું
ત્રણથી ચાર વાહનો અંગે નિયંત્રણ અ.મહા.ચુંટણી-૨૦૨૧
પ્રકાશનો, પોસ્ટરો છાપકામ અંગેનું અ.મહા.ચુંટણી-૨૦૨૧ નું જાહેરનામું
લાઉડ સ્પીકર નિયંત્રણ મહાનગર પાલીકા ચુંટણી-૨૦૨૧
હથિયારો લઇ જવા પર પ્રતિબંધ અંગેનું જાહેરનામું અ.મહા.ચુંટણી-૨૦૨૧
Upsc-Gpsc Exam જાહેરનામું
Corona notification
હથિયારબઘી જાહેરનામું   ક્રમાંક : વિ.શા/હથિયાર બંધી - જાહેરનામું/એ-સેક્શન/પરમીટ/06/2021
હથિયારબંધિ જાહેરનામું
કરફ્યુ સુધારા હુકમ-૨ જાહેરનામું
Heavy Vehicle No Entry
CCTV જાહેરનામું
ઉત્તરાયણ સુધારો જાહેરનામુ
Traffic Notification
જાહેરનામુ - સિવિલ સર્વીસ મેઈન પરિક્ષા
ટ્રાફિક જાહેરનામું - ક્રમાંક:ગ/ ઉપક/ટ્રાફિક/૦૩/૨૦૨૧ તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૦
No Entry Heavy Vehicle
Pakwan Cross Road જાહેરનામા રદ હુકમ ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૦૧/૨૦૨૧, તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૧
હથિયારબંધી જાહેરનામું
Exam Notification 01-01-2021
ક્રરફ્યુ સુધારા હુકમ અંગેનું જાહેરનામું
કોરોના જાહેરનામું
મકરસંક્રાંતી (ઉતરાયણ ) જાહેરનામું-૨૦૨૦
પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું 19-12-20
હથિયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું 19-12-20
સાયકલ સ્કુટર વેચાણ દસ્તાવેજી પુરાવા જાહેરનામુ
મોબાઈલ સીમકાર્ડ જાહેરનામું
શોપિંગ મોલનું જાહેરનામું
CCTV જાહેરનામું
મકાન ભાડુઆત જાહેરનામું
ઘરઘાટી જાહેરનામું
ચાર થી વધુ માણસો ભેગા ન થાય અંગેનું જાહેરનામું
પોલીસ કમિશનર અમદાવાદ શહેરના હુકમ ક્રમાંક: ગ / ઉપર /ટ્રાફિક/24/2020,તા 07/12/2020
કોરોના અંગેનું જાહેરનામું 06-12-20
કોરોના અંગેનું જાહેરનામું 03-12-20
હથિયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું 03-12-20
કરફ્યુ સુધારા જાહેરનામું
પોલીસ કમિશનર અમદાવાદ શહેરના હુકમ ક્રમાંક: ગ / ઉપર /ટ્રાફિક/22/2020,તા 23/11/2020
પોલીસ કમિશનર અમદાવાદ શહેર કર્ફયુ હુકમ
પોલીસ કમિશનર અમદાવાદ શહેર કર્ફયુ હુકમ
પોલીસ કમિશનર અમદાવાદ શહેરના હુકમ ક્રમાંક: ગ / ઉપર /ટ્રાફિક/20/2020,તા 19/11/2020
દિવાળી જાહેરનામું વર્ષ-૨૦૨૦
હથિયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું
કોરોના અંગેનું જાહેરનામું
પોલીસ કમિશનર અમદાવાદ શહેરના હુકમ ક્રમાંક: ગ / ઉપર /ટ્રાફિક/18/2020,તા 29/10/2020
ડ્રોન કેમેરા અંગેનું જાહેરનામું
હથિયારબંધી જાહેરનામું ક્રમાંક : વિ.શા./હથિયારબંધી જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૬૪/૨૦૨૦
સાયકલ સ્કુટર વેચાણ દસ્તાવેજી પુરાવા અંગેનું જાહેરનામું ક્રમાંક : વિ.શા/એ સેકશન/સાયકલ/સ્કુટર વેચાણ દસ્તાવેજી પુરાવા અંગેનું જાહેરનામું/૬૩/૨૦૨૦
મોબાઈલ સીમકાર્ડ જાહેરનામું ક્રમાંક : વિ.શા./મોબાઈલ સીમકાર્ડ જાહેરનામું /સેકશન/પરમીટ/૬૨/૨૦૨૦
શોપીંગમોલ જાહેરનામું ક્રમાંક : વિ.શા./શોપીંગમોલ-જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૬૧/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૫૯/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૫૮/૨૦૨૦
Traffic branch Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૭/૨૦૨૦, તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૦
હથિયારબંધી જાહેરનામું ક્રમાંક : વિ.શા./હથિયારબંધી જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૫૭/૨૦૨૦
UNLOCK-5 Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૫૬/૨૦૨૦
Exam Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/પરીક્ષા/૫૫/૨૦૨૦
હથિયારબંધી જાહેરનામું ક્રમાંક : વિ.શા./હથિયારબંધી જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૫૪/૨૦૨૦
Exam Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/પરીક્ષા/૫૩/૨૦૨૦
હથિયારબંધી જાહેરનામું ક્રમાંક : વિ.શા./હથિયારબંધી જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૫૨/૨૦૨૦
Unlock-4 Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૫૧/૨૦૨૦
Heavy Vehicle Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૬/૨૦૨૦, તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦
JEE Main Exam Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/પરીક્ષા/૫૦/૨૦૨૦
H.S.C & S.C.C. Exam Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/પરીક્ષા/૪૯/૨૦૨૦
Exam Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/પરીક્ષા/૪૮/૨૦૨૦
હથિયારબંધી જાહેરનામું ક્રમાંક : વિ.શા./હથિયારબંધી જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૪૭/૨૦૨૦
સ્કુટર-સાયકલનું જાહેરનામું ક્રમાંક : વિ.શા./એ-સેકશન/સાયકલ /સ્કુટર વેચાણ દસ્તાવેજ પુરાવા/૪૬/૨૦૨૦
મોબાઈલ સીમકાર્ડ જાહેરનામું ક્રમાંક : વિ.શા./મોબાઈલ સીમકાર્ડ જાહેરનામું /સેકશન/પરમીટ/૪૫/૨૦૨૦
શોપીંગ મોલ જાહેરનામું ક્રમાંક : વિ.શા./શોપીંગ મોલ /એ-સેકશન/પરમીટ/૪૪/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૪૩/૨૦૨૦
ગણેશ મહોત્સવ જાહેરનામું ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૪૨/૨૦૨૦
મહોરમ-તાજીયા જાહેરનામું ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/મહોરમ-તાજીયા/૪૧/૨૦૨૦ તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૪૦/૨૦૨૦
ઘરઘાટી જાહેરનામું ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૩૯/૨૦૨૦
મકાન ભાડુઆત જાહેરનામું ક્રમાંક : વિ.શા./એ-સેકશન/મકાન ભાડુઆત/૩૮/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૩૬/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૫/૨૦૨૦, તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૩૬/૨૦૨૦
Bakri Eid Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૩૫/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૩૪/૨૦૨૦
Traffic branch Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૪/૨૦૨૦, તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૦
હથિયાર બંધી જાહેરનામું ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૩૩/૨૦૨૦
Traffic branch Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૩/૨૦૨૦, તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૩૨/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૩૧/૨૦૨૦
મોબાઈલ સીમકાર્ડ જાહેરનામું(સુધારા જાહેરનામું) ક્રમાંક : વિ.શા./મોબાઈલ સીમકાર્ડ જાહેરનામું/સેકશન/પરમીટ/૨૯/૨૦૨૦
Traffic branch Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૨/૨૦૨૦, તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૩૦/૨૦૨૦
મોબાઈલ સીમકાર્ડ જાહેરનામું ક્રમાંક : વિ.શા./મોબાઈલ સીમકાર્ડ જાહેરનામું/સેકશન/પરમીટ/૨૯/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./શોપિંગમોલ-જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૨૮/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૨૭/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ-સેકશન/મકાન ભાડુઆત/૨૬/૨૦૨૦
કોરોના સુધારા જાહેરનામું તથા ગાઈડલાઈન
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૨૫/૨૦૨૦
Traffic branch Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૧/૨૦૨૦, તા.૦૩/૦૬/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૨૪/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૨૩/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૨૨/૨૦૨૦
Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૨૧/૨૦૨૦
Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૨૦/૨૦૨૦
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૯/૨૦૨૦
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૮/૨૦૨૦
Curfew Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૭/૨૦૨૦
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૬/૨૦૨૦
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૫/૨૦૨૦
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૫/૨૦૨૦
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૦/૨૦૨૦, તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૦
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૪/૨૦૨૦
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૩/૨૦૨૦
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૦૯/૨૦૨૦, તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૦
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૨/૨૦૨૦
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૧૫૪/૨૦૨૦
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૦૮/૨૦૨૦, તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિશેષ શાખા/એ સેકશન/નો ડ્રોન ફ્લાય ઞોન/૧૧/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ-સેકશન/મકાન ભાડુઆત/૧૦/૨૦૨૦
Special branch Notification સી.સી.ટી.વી કેમેરા -૨૦૨૦
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૭/૨૦૨૦, તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૦
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૬/૨૦૨૦, તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૦
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૫/૨૦૨૦, તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૦
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૧૦૫/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૦૮/૨૦૨૦
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૦૭/૨૦૨૦
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૦૬/૨૦૨૦
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૬૧/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૦૫/૨૦૨૦
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૦૪/૨૦૨૦
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૦૩/૨૦૨૦
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૪/૨૦૨૦, તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૨/૨૦૨૦
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/લાયસન્સ શાખા/૩/૨૦૨૦, તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૦
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/લાયસન્સ શાખા/૨/૨૦૨૦, તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૦
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧/૨૦૨૦, તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૦
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૦૪/૨૦૨૦
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૦૧/૨૦૨૦
Special branch Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/લાયસન્સ શાખા/૩૧/૨૦૧૯, તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૮૩૬/૨૦૧૯
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૬૯/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૩૦/૨૦૧૯, તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૨૯/૨૦૧૯, તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૨૮/૨૦૧૯, તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૬૮/૨૦૧૯
Special branch Notification ક્રમાંક: વિશેષ શાખા/એચ સેકશન/મકરસંક્રાતી/પરમીટ/૮૧૩/૨૦૧૯
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૬૭/૨૦૧૯
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ-સેકશન/મકાન ભાડુઆત/૧૬૬/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૬૫/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૬૪/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૬૩/૨૦૧૯
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૭૮૬/૨૦૧૯
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૭૭૪/૨૦૧૯
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૬૨/૨૦૧૯
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૬૧/૨૦૧૯
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૭૭૨/૨૦૧૯
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૬૦/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૭૬૭/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૫૭/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૭૩૦/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૫૬/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૫૫/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૫૪/૨૦૧૯
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/લાયસન્સ શાખા/૨૭/૨૦૧૯, તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૫૩/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૫૨/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૫૧/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૫૦/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૪૯/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૪૮/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૪૭/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૪૬/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૪૫/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૪૪/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૪૩/૨૦૧૯
Traffic branch Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૨૬/૨૦૧૯, તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૪૨/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૪૧/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૪૦/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૩૯/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૩૮/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૩૭/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૩૬/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૩૫/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૩૪/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૩૩/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૩૨/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૩૧/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૩૦/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૨૯/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૨૮/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૨૭/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૨૬/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૬૪૫/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૨૫/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૨૪/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૨૩/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૨૨/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૨૧/૨૦૧૯
Special Branch Notification ક્રમાંક : વિશેષ શાખા/એ સેકશન/નો ડ્રોન ફ્લાય ઞોન/૧૨૦/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૧૯/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૧૮/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૧૭/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૧૬/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૧૫/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૧૪/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૧૩/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૧૨/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૧૧/૨૦૧૯
શોપિંગ મોલ નું જાહેરનામુ ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૧૦/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦૯/૨૦૧૯
ગ્લેંન્ડર રોગ નું જાહેરનામુ
મોબાઈલ સીમકાર્ડ નુ જાહેરનામુ
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦૮/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ સેકશન/મોબાઇલ/૧૦૭/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૨૫/૨૦૧૯, તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦૬/૨૦૧૯
Election Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦૫/૨૦૧૯
Election Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦૪/૨૦૧૯
Election Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦૩/૨૦૧૯
Election Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦૨/૨૦૧૯
Election Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦૧/૨૦૧૯
Election Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦૦/૨૦૧૯
Election Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૯૯/૨૦૧૯
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/લાયસન્સ શાખા/૨૪/૨૦૧૯, તા.૨૩/૦૯/૨૦૧૯
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/લાયસન્સ શાખા/૨૩/૨૦૧૯, તા.૨૩/૦૯/૨૦૧૯
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૫૯૪/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૯૮/૨૦૧૯
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૨૨/૨૦૧૯, તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૯
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૨૧/૨૦૧૯, તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૯૫/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૯૪/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૯૩/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૯૨/૨૦૧૯
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૮/૨૦૧૯, તા.૨૬/૦૮/૨૦૧૯
Ganapati Notification
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૯૧/૨૦૧૯
Special branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ-સેકશન/મકાન ભાડુઆત/૯૦/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૮૯/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૮૮/૨૦૧૯
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૫૦૭/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૭/૨૦૧૯, તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૮૭/૨૦૧૯
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૪૮૪/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૮૬/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૮૫/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૮૪/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૮૩/૨૦૧૯
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૪૪૪/૨૦૧૯
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૪૩૩/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૮૦/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૬/૨૦૧૯, તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૭૯/૨૦૧૯
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૪૧૮/૨૦૧૯
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૪૦૩/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૭૮/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૭૭/૨૦૧૯
Dron Notification ક્રમાંક : વિશેષ શાખા/એ સેકશન/નો ડ્રોન ફ્લાય ઞોન/૭૬/૨૦૧૯
GPSC Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૩૮૭/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૫/૨૦૧૯, તા.૨૬/૦૬/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૪/૨૦૧૯, તા.૨૬/૦૬/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૭૫/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૭૪/૨૦૧૯
ઘરઘાટી જાહેરનામુ
સભા સરઘસ જાહેરનામુ
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૩૬૦/૨૦૧૯
સી.સી.ટી.વી જાહેરનામુ
Special Branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૭૩/૨૦૧૯
Special Branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ સેકશન/મકાન ભાડુઆત/૭૨/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૭૧/૨૦૧૯
મકાન ભાડુઆત જાહેરનામુ
હથીયાર બંધી જાહેરનામુ
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૭૦/૨૦૧૯
GPSC Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૩૩૩/૨૦૧૯
Special Branch Notification ક્રમાંક: વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૬૯/૨૦૧૯
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૩/૨૦૧૯, તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૬૮/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૬૭/૨૦૧૯
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૨/૨૦૧૯, તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૯
Special Branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ સેકશન/મોબાઇલ/૬૬/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૬૫/૨૦૧૯
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૧/૨૦૧૯, તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૯
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૦/૨૦૧૯, તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૯
Dron Notification ક્રમાંક : વિશેષ શાખા/એ સેકશન/નો ડ્રોન ફ્લાય ઞોન/૬૪/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૬૩/૨૦૧૯
UPSC Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૩૦૨/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૬૨/૨૦૧૯
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૦૯/૨૦૧૯, તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૯
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૦૮/૨૦૧૯, તા.૧૫/૦૫/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૬૧/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૬૦/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૫૯/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૫૮/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૫૭/૨૦૧૯
Special Branch Notification નં.વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૫૫/૨૦૧૯
Special Branch Notification નં.વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૫૪/૨૦૧૯
Special Branch Notification નં.વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૫૩/૨૦૧૯
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૨૫૨/૨૦૧૯
Special Branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ સેકશન/પરમીટ/૪૭/૨૦૧૯
Special Branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ સેકશન/મકાન ભાડુઆત/૪૬/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૪૫/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૪૪/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૪૩/૨૦૧૯
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૦૭/૨૦૧૯, તા.૦૯/૦૪/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૪૨/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૪૧/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૪૦/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૩૯/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૩૮/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૩૪/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ સેકશન/મોબાઇલ/૩૩/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૩૨/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૩૧/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૩૦/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૨૯/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૨૭/૨૦૧૯
Notification From Special branch નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૨૬/૨૦૧૯
Traffic branch Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૦૬/૨૦૧૯, તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૯
Special branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૨૫/૨૦૧૯
PubG-MOMO Game Notification ક્રમાંક : વિશેષ શાખા/એ સેકશન/પબજી-મોમો ગેમ/૨૪/૨૦૧૯
Notificaion નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૨૩/૨૦૧૯
લોકસભા ચુંટણી આર્મ હથિયાર જાહેરનામુ તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૯
CRPC 82 Notification
CRPC 82 Notification
Arm Notification from Licence Branch ક્રમાંક: ગ/ઉપક/લાયસન્સ શાખા/૦૫/૨૦૧૯ તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૯
Election Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૮/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક : વિશેષ શાખા/એ સેકશન/નો ડ્રોન ફ્લાય ઞોન/૧૬/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૫/૨૦૧૯
Exam Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/ઓ.એસ.સેકશન/૧૫૬/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૪/૨૦૧૯
Special Branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૩/૨૦૧૯
Special Branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૨/૨૦૧૯
Special Branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ સેકશન/મકાન ભાડુઆત/૧૧/૨૦૧૯
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦/૨૦૧૯
Exam Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૦૯/૨૦૧૯
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૯૩/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૦૮/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૦૭/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ સેકશન/મોબાઇલ/૦૬/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૦૫/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૦૪/૨૦૧૯
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૬૮/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૦૩/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૦૨/૨૦૧૯
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૦૨/૨૦૧૯, તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૯
Kite Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૦૧/૨૦૧૯ તા.૦૫/૦૧/૨૦૧૯
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૦૧/૨૦૧૯
Police Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૩/૨૦૧૯
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૧૦૨૬/૨૦૧૮
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૫૦/૨૦૧૮ તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૪૯/૨૦૧૮ તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૪૮/૨૦૧૮ તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૪૭/૨૦૧૮ તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/લાયસન્સ શાખા/૪૬/૨૦૧૮ તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/લાયસન્સ શાખા/૪૫/૨૦૧૮ તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦૫/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦૪/૨૦૧૮
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૧૦૦૬/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ સેકશન/મકાન ભાડુઆત/૧૦૩/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦૨/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦૧/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક : વિશેષ શાખા/એચ સેકશન/મકરસંક્રાંતી/પરમીટ/૫૧૫/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦૦/૨૦૧૮
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૯૯૭/૨૦૧૮
Auto Rickshaw Stand Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૪૪/૨૦૧૮ તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૯૯/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૯૮/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૯૭/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૯૬/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ સેકશન/મોબાઇલ/૯૫/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૯૪/૨૦૧૮
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૪૧/૨૦૧૮ તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/લાયસન્સ શાખા/૪૦/૨૦૧૮ તા.૦૩/૧૧/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૯૩૯/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૯૨/૨૦૧૮
Cyber Crime Police Station Notification
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૩૮/૨૦૧૮ તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૩૯/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક: વિશેષ શાખા/એ સેકશન/ડ્રોન/૯૧/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૯૦/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક: વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૮૮/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક: વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૮૭/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક: વિ.શા/એ સેકશન/મકાન ભાડુઆત/૮૬/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૮૫/૨૦૧૮
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૯૧૨/૨૦૧૮
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૯૦૭/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એચ સેકશન-/૪૬૬/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૮૪/૨૦૧૮
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૮૮૦/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૩૭/૨૦૧૮ તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૩૬/૨૦૧૮ તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૩૫/૨૦૧૮ તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૩૨/૨૦૧૮ તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૮
Navratri Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/લાયસન્સ શાખા/૩૪/૨૦૧૮ તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૮
Navratri Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/લાયસન્સ શાખા/૩૩/૨૦૧૮ તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૮૩/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૮૨/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક: વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૮૧/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક: વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૮૦/૨૦૧૮
Special Branch Notification ક્રમાંક: વિ.શા./એ સેકશન/મોબાઇલ/૭૯/૨૦૧૮
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૭૮/૨૦૧૮
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૩૧/૨૦૧૮ તા.૨૬/૦૯/૨૦૧૮
Traffic Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૩૦/૨૦૧૮ તા.૨૧/૦૯/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૭૭/૨૦૧૮
Notification નંબર : ગ/ઉપક/ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૨૯/૨૦૧૮
Notification નંબર : ગ/ઉપક/ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૨૮/૨૦૧૮
Notification નંબર : ગ/ઉપક/ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૨૭/૨૦૧૮
Notification નંબર : ગ/ઉપક/ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૨૬/૨૦૧૮
Notification નંબર : ગ/ઉપક/ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૨૫/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૭૫/૨૦૧૮
Special Branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૭૧/૨૦૧૮
Special Branch Notification ક્રમાંક : વિશેષ શાખા/એ સેકશન/બ્લ્યુ વ્હેલ ગેમ/૭૨/૨૦૧૮
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૭૩/૨૦૧૮
Special Branch Notification ક્રમાંક : વિશેષ શાખા/એ સેકશન/ડ્રોન/૭૪/૨૦૧૮
Ganesh Visharjan Notification From Special branch નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એચ સેકશન/પરમીટ/૪૦૭/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૬૭/૨૦૧૮
Bakri Eid Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૬૬/૨૦૧૮
Special Branch Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ સેકશન/મોબાઇલ/૬૧/૨૦૧૮
Special Branch Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૬૦/૨૦૧૮
Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૬૦૮/૨૦૧૮
Metro Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૨૨/૨૦૧૮ તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૫૯/૨૦૧૮
New Police Station S.V.P.I. AIRPORT Notification ક્રમાંક : ક.ર/એરપોર્ટ પો.સ્ટે/૧૧૧૩/૨૦૧૮ તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૫૮/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૫૭/૨૦૧૮
Rathyatra No Parking Zone Notification ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૨૦/૨૦૧૮ તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૮
Notification from Special Branch ક્રમાંક : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૫૩/૨૦૧૮
Special branch Notification 3 ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૫૨/૨૦૧૮
Special branch Notification 2 ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/મકાન ભાડુઆત/૫૧/૨૦૧૮
Special branch Notification 1 નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૫૦/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૪૮/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૪૭/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક :વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૪૬/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક :વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૪૫/૨૦૧૮
UPSC Exam Notification
Notification ક્રમાંક :વિ.શા./એ સેકશન/મોબાઇલ/૪૪/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૪૩/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક :વિ.શા./એ સેકશન/મકાન ભાડુઆત/૩૫/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક :વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૩૪/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૩૩/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૩૫૭/૨૦૧૮
Four People Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૩૨/૨૦૧૮
Traffic Notification ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૩/૨૦૧૮ તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૮
Notification-3 નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૩૧/૨૦૧૮
Notification-2 ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૩૦/૨૦૧૮
Notification-1 નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૨૯/૨૦૧૮
Traffic Notification-2 ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૨/૨૦૧૮ તા.૦૩/૦૪/૨૦૧૮
Traffic Notification-1 ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૧/૨૦૧૮ તા.૦૩/૦૪/૨૦૧૮
STD PCO Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ સેકશન/મોબાઈલ/૨૮/૨૦૧૮
Shoping Mall Security Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૨૭/૨૦૧૮
Four People Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૨૬/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૨૬૦/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૨૫૩/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૨૫/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૨૩૨/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૨૪/૨૦૧૮
SSC તથા HSC પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું
શસ્ત્રો (હથિયાર) નહીં રાખવા અંગેનું જાહેરનામું
TET Examination Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/ઓ.એસ.સેકશન/૧૪૫/૨૦૧૮
ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ - ૧૯૫૧ ક્ર્માંક :ક.૨/ટ્રાફીક પો.સ્ટે/૩૦૧/૨૦૧૮
ફોજ્દારી કાર્યરીતી અધિનીયમ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ ક્ર્માંક : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૯/૨૦૧૮
ફોજ્દારી કાર્યરીતી અધિનીયમ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ ક્ર્માંક : વિ.શા./એ સેક્શન/મકાન ભાડુઆત/૧૮/૨૦૧૮
ફોજ્દારી કાર્યરીતી અધિનીયમ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ ક્ર્માંક : વિ.શા./એ સેક્શન/મકાન ભાડુઆત/૧૭/૨૦૧૮
ફોજ્દારી કાર્યરીતી અધિનીયમ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ-૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/ ૧૬/૨૦૧૮
No Parking Notification ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૦૯/૨૦૧૮ તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૫/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એચ​ સેકશન/૧૪/૨૦૧૮
Cyclothon Notification ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૦૮/૨૦૧૮ તા.૦૯/૦૨/૨૦૧૮
સાયકલ તથા મોટર.સાયકલ લે-વેચ અંગે જાહેરનામું
શસ્ત્રો (હથિયાર) નહીં રાખવા અંગેનું જાહેરનામું
આર.ટી.ઓ.કચેરીમાં પ્રવેશ અંગેનું જાહેરનામું.
ચાર કરતાં વધારે માણસોએ ભેગા થવું નહીં અંગેનું જાહેરનામું
સીસીટીવી કેમેરાની ગોઠવણી કરવા અંગેનું જાહેરનામું
એસ.ટી.ડી /પી.સી.ઓ પર ID ચેક કરવા અંગે નું જાહેરનામું
Staff Selection Exam Notification નંબર : વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૨૪/૨૦૧૮
Notification નંબર : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૭/૨૦૧૮
Four People Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૬/૨૦૧૮
Metro Train Gomtipur Notification તા.૧૧/૦૧/૨૦૧૮
Metro Train Naranpura Notification તા.૧૧/૦૧/૨૦૧૮
Metro Train Paldi Notification તા.૧૧/૦૧/૨૦૧૮
Metro Train Commerce six road Notification ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૦૭/૨૦૧૮ તા.૧૧/૦૧/૨૦૧૮
Parking Notification ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૦૬/૨૦૧૮ તા.૧૧/૦૧/૨૦૧૮
Thaltej metro rail Diverzone Notification ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૦૫/૨૦૧૮ તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૮
AEC circle metro rail Diverzone Notification ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૦૪/૨૦૧૮ તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૮
Kite Notification ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૦૩/૨૦૧૮ તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક : વિ.શા/એ સેકશન/પરમીટ/૫/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક : વિ.શા/જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૪/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક : વિશેષ શાખા/એ સેકશન/બ્લ્યુ વ્હેલ ગેમ/૩/૨૦૧૮
Notification ક્રમાંક : વિશેષ શાખા/એ સેકશન/ડ્રોન/૨/૨૦૧૮
Delhi Darwaja Metro Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/૦૨/૨૦૧૮ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮
Paldi Metro Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/૦૧/૨૦૧૮ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮
No Parking Zone Notification
Vote Counting Center Notification
Cycle Notification
Election Notification 1
Election Notification 2
Mall c.c.t.v Notification
Notification for Prohibition
RTO Notification
Shastra Notification
S.T.D P.C.O Notification
Four people Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦૮/૨૦૧૭
Notification for arms નં.વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦૭/૨૦૧૭
Shastra Notification નંબર.વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૧૦૬/૨૦૧૭
Notification નં.વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૧૦૫/૨૦૧૭
Notification નં.વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૧૦૪/૨૦૧૭
Notification નં.વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૧૦૩/૨૦૧૭
Four people Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૧૦૨/૨૦૧૭
Blue Whale Game Restrictions Notification ક્રમાંક : વિશેષ શાખા/એ સેકશન/બ્લ્યુ વ્હેલ ગેમ/૯૯/૨૦૧૭
Drone Notification ક્રમાંક : વિશેષ શાખા/એ સેકશન/ડ્રોન/૯૮/૨૦૧૭-૧૮
More than four people are banned from gathering Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૯૭/૨૦૧૭
વિધાનસભા ચૂંટણી – ૨૦૧૭ જાહેરનામા
Notification ક્રમાંક : વિ.શા./એ-સેકશન/પરમીટ/૯૬/૨૦૧૭-૧૮
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/૩૧/૨૦૧૭ તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૭
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ સેકશન/પરમીટ/૮૫/૨૦૧૭
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/૩૦/૨૦૧૭ તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૭
Notification ક્રમાંક: ગ/ઉપક/૨૯/૨૦૧૭ તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૭
Notification ક્રમાંક: ક.ર/હદ વિસ્તાર/નારોલ/૯૪૦/૨૦૧૭ તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૭
Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ સેકશન/પરમીટ/૮૧/૨૦૧૭
Notification નંબર :વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૫૭૧/૨૦૧૭
Narol new police station ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૨૮/૨૦૧૭ તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૭
Mohram Notification ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૨૮/૨૦૧૭ તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૭
Shastra Danda Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ સેકશન/પરમીટ/૭૮/૨૦૧૭
Navratri Notification from Traffic ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૨૭/૨૦૧૭ તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૭
Navratri Notification ક્રમાંક : ગ/ઉપક/૨૫/૨૦૧૭, તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૭
Navratri Notification ક્રમાંક : ગ/ઉપક/૨૬/૨૦૧૭, તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૭
Four people Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૭૭/૨૦૧૭
Exam Notification નંબર :વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૫૪૮/૨૦૧૭
Exam Notification નંબર :વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/પરમીટ/૫૩૪/૨૦૧૭
Shastra Jahernamu નંબર :વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૭૫/૨૦૧૭
Blue whale Game Notification ક્રમાંક : વિશેષ શાખા/જાહેરનામું/એ સેકશન/બ્લ્યુ વ્હેલ ગેમ/૭૬/૨૦૧૭
Ganesh Visharjan Notification ક્રમાંક : ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૨૪/૨૦૧૭ તા.૦૩/૦૯/૨૦૧૭
Drone Notification ક્રમાંક : વિશેષ શાખા/જાહેરનામું/એ સેકશન/ડ્રોન/૭૩/૨૦૧૭
Four people Notification નંબર : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૭૨/૨૦૧૭
Ghar Ghati Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૭૪/૨૦૧૭
c.c.t.v Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૭૧/૨૦૧૭
Bhaduat Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ સેકશન/મકાન ભાડુઆત/૭૦/૨૦૧૭
c.c.t.v Notification ક્રમાંક : વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૭૧/૨૦૧૭
Bakari eid Notification નંબર :વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૬૯/૨૦૧૭
Shastra Notification નંબર :વિ.શા./જાહેરનામું/એ સેકશન/પરમીટ/૬૮/૨૦૧૭
નંબર :વિ.શા./જાહેરનામું/એ-સેકશન/પરમીટ/૬૭/૨૦૧૭
નંબર :વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૫૦૦/૨૦૧૭
Exam Notification    નંબર :વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૪૯૨/૨૦૧૭
Notification For Paryusan
Notification For Ganesh Murti
નંબર :વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૫૮/૨૦૧૭
નંબર :વિ.શા./જાહેરનામું/એ સેકશન/પરમીટ/૫૭/૨૦૧૭
નંબર :વિ.શા./જાહેરનામું/એ સેકશન/પરમીટ/૫૬/૨૦૧૭
ક્રમાંક : વિશેષ શાખા/એ સેકશન/ડ્રોન/૫૪/૨૦૧૭
નંબર :વિ.શા./જાહેરનામું/એ સેકશન/પરમીટ/૫૫/૨૦૧૭
Exam Notification નંબર :વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૪૧૦/૨૦૧૭
નંબર :વિ.શા./જાહેરનામું/એ સેકશન/પરમીટ/૪૯/૨૦૧૭
Exam Notification નંબર :વિ.શા./ઓ.એસ.સેકશન/૩૫૧/૨૦૧૭
નંબર :વિ.શા./જાહેરનામું/એ સેકશન/પરમીટ/૪૩/૨૦૧૭
Four People Notification dt.23/05/2017
Vasna polstn open today
Gujcat exam Notification dt.05/05/2017
Ghar Ghati Notification dt.05/05/2017
Four People Notification dt.05/05/2017
Dron Notification dt.05/05/2017
c.c.t.v. Notification dt.29/04/2017
House on rent Jahernamu dt.29/04/2017
Sastra Danda Notification dt.29/04/2017
Exam Notification Dt.28-04-2017
ક્રમાંક : ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૬/૨૦૧૭ તા.૨૮/૦૪/૨૦૧૭
ક્રમાંક : ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૫/૨૦૧૭ તા.૨૮/૦૪/૨૦૧૭
ક્રમાંક : ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૪/૨૦૧૭ તા.૨૩/૦૪/૨૦૧૭
Exam Notification dt.22/04/2017
Mahila police station (E&W) Notification
Heavy Vehicle ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૩/૨૦૧૭ તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૭
Metro Rail ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૨/૨૦૧૭ તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૭
Metro Rail Project ક્રમાંક :ગ/ઉપક/ટ્રાફિક/૧૧/૨૦૧૭ તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૭
ક્રમાંક :વિ.શા./જાહેરનામું/એ સેકશન/પરમીટ/૩૧/૨૦૧૭
ક્રમાંક : વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૩૦/૨૦૧૭
નંબર :વિ.શા./જાહેરનામું/એ સેકશન/પરમીટ/૨૯/૨૦૧૭
નંબર :વિ.શા./એ સેકશન/પરમીટ/૨૮/૨૦૧૭
ક્રમાંક : વિ.શા /એ સેકશન / મોબાઇલ / ૨૭ /૨૦૧૭
નંબર : વિ.શા / જાહેરનામું / એ-સેકશન / પરમીટ / ૨૬ / ૨૦૧૭
Bhajap Vijayotsav dt.29/03/2017
Shastra Danda Notification dt.28/03/2017
four people Notification dt.22/03/2017
Arms Notification dt.15/03/2017
Drone Notification dt.06/03/2017
Four people Notificaiton dt.06/03/2017
Gharghati Notification dt.06/03/2017
HSC SSC Exam notification dt.04/03/2017
Dakor rout Notification dt.28/02/2017
Four people Notification dt.20.2.17
Holi Dhuleti Notification dt.18/02/2017
Metro Rail Project Traffic Diversion Notification dt.12/02/2017
Exam Notification dt.10/02/2017
Shastra Danda Notification dt.10/02/2017
RTO Notification dt.10/02/2017
Riverfront polstn Notification dt.10/02/2017
Mega Job fair Notification dt.10/02/2017
Cycle Bill Notification dt.06/02/2017
Four People dt.06/02/2017
Mall Security Notification dt.06/02/17
STD PCO Notification dt.06/02/17
Cyclothon Notification
Bird flu Notification
નંબર : વિ.શા / એ-સેકશન / પરમીટ / ૭ / ૨૦૧૭    dt.19-01-2017
નંબર : વિ.શા / જાહેરનામું / એ-સેકશન / પરમીટ / ૬ / ૨૦૧૭   dt.19-01-2017
Notification kite 2 dt.14-01-2017
Kite Notification
No: V.S/A-Sestion/Parmit/82/2016
Notification traffic kankariya dt.23/12/16 જાહેરનામું
Traffic merethon dt.15/12/16 જાહેરનામું
Drone Jahernamu dt.10/11/16 જાહેરનામું
Traffic Notification dt.04/11/16 જાહેરનામું
Traffic Notification dt.28/10/16 જાહેરનામું
C.C.T.V.Notification dt.25/10/16 જાહેરનામું
House on rent notificatio dt.25/10/16 જાહેરનામું
Sabha Sargas Notification dt.25/10/16 જાહેરનામું
Sastra Danda Notification dt.25/10/16 જાહેરનામું
No Parking Zone: જાહેરનામું
Metro Rail Diversion: જાહેરનામું
ઘરઘાટી જાહેરનામું
ડ્રોન જાહેરનામું
જાહેરનામું: પોલીસ કમિશ્નર અમદાવાદ શહેરનાં હુકમ
જાહેરનામું: સીસીટીવી અંગેનું જાહેરનામું
જાહેરનામું: પોલીસ કમિશ્નર અમદાવાદ શહેરનાં હુકઉપક/ટ્રફિક/૪૭૦/૨૦૧૬ તા. ૨૯/૦૨/૨૦૧૬
સીસીટીવી કેમેરાની ગોઠવણી કરવા અંગેનું જાહેરનામું
 
ઘરઘાટી તરીકે નોકરી રાખવા અંગે નું જાહેરનામું
 
મોબાઈલ ફોનના સીમ કાર્ડ વેચાણ અંગેનું જાહેરનામું
 
ભાડુઆત રાખવા અંગેનું જાહેરનામું
 
વાહનોના આગળના અને પાછળના ઓરીજનલ કાચ ઉપર તથા ઓરીજનલ વીન્ડ સ્ક્રીન ઉપર કોઈ પણ પ્રકારના ફિલ્મ ના લગાડવા અંગેનું જાહેરનામુ.
 
ભદ્રકાળી મંદીર, લાલદરવાજા ના રસ્તાઓ ઉપર તમામ પ્રકારના વાહનોની અવર જવર ઉપર પ્રતિબંધ મુકવા અંગેનું જાહેરનામું
 
ચાર કરતાં વધારે માણસોએ ભેગા થવું નહીં અંગેનું જાહેરનામા
 
શસ્ત્રો (હથિયાર) નહી રાખવા અંગે નું જાહેરનામું
 
About Makrshakranti
 
Loudspeaker Jahernamu
 
STD PCO Jahernamu
 
Shopping Mall Safaty
 
Cycly & Bettary Scooter Selling
 
Election Notification
 
Notification for Restriction for alcoholic
 
Notification for Ursh Fairs
 
Ramjan festival Notification
 
Tenant notification
 
Borewell Notifications
 
Restaurant Notifications
Bird flu Notification
GPSC Exam Notification
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
ભારતીય નાગરીકત્વ
ક્યા કામ માટે કોને મળવું?
ટુરીઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 10-05-2022